Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENER BESTUURSHERVORMING IN INDIË (1910-1913)

kunnen worden voor hetgeen die gebieden voor hun ontwikkeling behoeven en ook zal de deelneming aan het bestuur van Inlandsche ambtenaren in ruimer mate kunnen plaats hebben. Er zal dan ook een beter gebruik kunnen worden gemaakt van de hulpbronnen dan mogelijk is wanneer het bestuur van één centraal punt uitgaat".

AANVULLENDE BEGROOTING 1911

Van de zijde der Regeering volgden weldra nadere stappen tot Aanvraag van eene daadwerkelijke voortzetting van het overleg met de Neder- middelen tot ver landsche Volksvertegenwoordiging. Het practisch gevolg was, ('ere voorberei nadat ter zake de Raad van State was gehoord, de aanbieding bij ^er 'iervor Koninklijke Boodschap van 14 Augustus 1911, aan de Tweede mm®'

Kamer der Staten-Generaal, van een wetsontwerp met toelichtende memorie tot wijziging en verhooging van het Ilde hoofdstuk der begrooting van uitgaven van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1911, ten behoeve van maatregelen ter voorbereiding eener reorganisatie van het bestuurswezen aldaar en tot lotsverbetering van Inlandsche ambtenaren op Java en Madoera. Een uitgaaf voor den verderen loop van dat dienstjaar van ƒ 75.000

voor net tweede en van ƒ 12.5UU voor het eerste doel werd aan de goedkeuring der Staten-Generaal onderworpen.

In de Memorie van Toelichting werd in algemeene trekken, om voor meer gepreciseerde voorstellen een weg te banen, een beeld gegeven van hetgeen naar Hare voorloopige inzichten door de Regeering met de voorgenomen hervorming werd beoogd.

In de eerste plaats was het de administratieve decentralisatie, welker noodzakelijkheid in het licht werd gesteld en dit allereerst wat aanging overdracht van bevoegdheden van het algemeen aan het gewestelijk bestuur. Gewezen werd in dit verband op het principieel verschil in karakter, dat tusschen de in het nieuwe stelsel gedachte gewestelijke eenheid: het „gouvernement" en het vroegere gewest zou bestaan. Voorts op het feit, dat het geenszins in de bedoeling lag om, zooals bij de vroegere bestuursorganisatie het geval was geweest, eenvoudig den arbeid, te voren door twee of meer residenten verricht, in één hand samen te brengen. In de aan het hoofd van de nieuwe gouvernementen te plaatsen autori-

Memorie van Toelichting.

Administratieve decentralisatie.

Sluiten