Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENER BESTUURSHERVORMING IN INDIË (1910-1913)

68a van het Regeeringsreglement toepassing had gevonden, het nieuwe gouvernement zou zijn een ressort met eigen middelen en eigen bevoegdheden. Een autonoom ressort, als bij dat wetsartikel bedoeld, samengesteld op den voet der beide volgende artikelen, met een Raad voor het bestuur der geldmiddelen en de regeling der uitgaven, als voorgeschreven bij het tweede lid van artikel 68b. Welke beteekenis ook op zichzelve de administratieve decentralisatie zou hebben, wel in de allereerste plaats lag het gewicht daarvan hierin, dat zij den weg zou openen tot een ruim opgevatte financieele decentralisatie, welke in verband met de aan de nieuwe gouvernementen toegedachte betere inwendige toerusting geen bezwaar meer zou behoeven op te leveren.

Een factor van groot belang zou daarbij zijn een doelmatige samenstelling van de gouvernementsraden.

Doorgevoerd tot de groote gewestelijke belangen als onderwijs, burgerlijke geneeskundige- en veeartsenij kundige dienst, bevloeiingswezen, politiewezen, zorg voor wegen en andere openbare werken, zouden van de financieele decentralisatie de meest weldadige gevolgen worden geoogst. Zij zou bovendien de nuttige zijde hebben, dat ten slotte op de algemeene begrooting alleen die diensten behouden zouden blijven, welke naar hun aard als algemeene landsbelangen waren te beschouwen, terwijl de overige diensten voor rekening zouden komen van de gouvernementen,

met het recht om door heffing van eigen belastingen in de bekostiging te voorzien.

Aldus zouden ook de schaduwzijden der vaststelling van de Indische begrooting in Nederland allengs hare beteekenis verliezen,

zonder dat de daadwerkelijke medewerking van de Staten-Generaal met betrekking tot de algemeene koloniale belangen behoefde te worden prijsgegeven.

Niet minder noodzakelijk was, naar de Memorie verklaarde, iniandsch vervulling van het derde desideratum: uitbreiding op Java en BestuurMadoera van de bestuurssfeer van het Iniandsch element, met geleidelijke verbetering van het peil der ambtenaren. Onder den aandrang der Regeering zelve en den invloed der gewijzigde tijdsomstandigheden had — naar in de Memorie werd opgemerkt — in de laatste tientallen van jaren vooral onder de hoogere klassen der Javaansche maatschappij zich een krachtig streven geopen-

Sluiten