Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERWEGING IN NEDERLAND VAN VERDERE VOORBEREIDING

g^n, gevonden in het bestaande ambt van dien naam, zooals men dit in de laatste jaren in verschillende streken aantrof. Deze onder den drang der tijdsomstandigheden als het ware spontaan in het leven geroepen instelling evenwel, hoe onmisbaar ook voor het oogenblik, zou in een systematisch opgebouwde bestuursorganisatie kwalijk passen. De verkregen uitkomsten wettigden niettemin het vertrouwen, dat onder voorwaarden, die reeds dadelijk een behoorlijk bestaan in 's Lands dienst waarborgden en voor de toekomst passende vooruitzichten, op een genoegzame aanmelding van bruikbaar personeel voor het nieuwe dienstkorps gerekend zou mogen worden. Voorts, dat bij voldoende algemeene ontwikkeling en een daarop gevolgde doelmatige vakstudie een alleszins bevredigende ambtsvervulling te verwachten zou zijn.

De toegang tot het aldus voor de Buitengewesten te vormen nieuw korps „Civiele Gezaghebbers" zou, naar de in de Memorie van Toelichting ontvouwde plannen, uitsluitend worden opengesteld voor jongelieden, die het eindexamen eener hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus of een minstens daarmede gelijk te stellen examen hadden afgelegd dan wel op andere wijze hadden blijk gegeven van het bezit eener behoorlijke mate van algemeene ontwikkeling. In den trant als bij het Koninklijk besluit in Indisch Staatsblad 1907 No. 71 voor het gediplomeerd bestuurskorps was bepaald, zou bovendien, ter beoordeeling hunner verdere geschiktheid, omtrent hunne aanwijzing worden geadviseerd door een j aarlijks in Nederland en in Indië te benoemen commissie. Wat de verdeeling van het aantal beschikbare plaatsen betrof, zou al dadelijk van een onderling gelijke verhouding tusschen Indië en Nederland zijn uit te gaan.

In verband met den aard der practische eischen van den werkkring en de bedoeling om het zwaartepunt voor de onderhavige instelling naar de kolonie zelve over te brengen, werd het verkieslijk geoordeeld de opleiding voor allen te doen plaats vinden in Indië. Op nader te regelen voet zou zij daar verschaft worden aan de ter zake van het instituut der Adjunct-Regenten hiervóór reeds ter sprake gebrachte „Instelling voor Bestuursstudiën" te Batavia, in den vorm van een afzonderlijken leercursus naast dien voor de evengenoemde Inlandsche ambtenaren.

Aan de in Nederland aangestelde jongelieden zou ter bijwoning van dien cursus voor Landsrekening overtocht worden verleend

Sluiten