Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERWEGING IN NEDERLAND VAN VERDERE VOORBEREIDING

bestuur, waar de breedere opleiding ongetwijfeld hun ook ten goede zou komen.

Tijdens de bijwoning van den cursus, voor welken, evenals voor dien der toekomstige Civiele Gezaghebbers, de duur op twee jaren ware te bepalen, zou uit den aard der zaak aan de daartoe aangewezen Inlandsche ambtenaren en hun gezin eveneens een behoorlijk bestaan zijn te verzekeren.

Aan een door de Regeering in te stellen plaatselijke Commissie van Toezicht zou verder de zorg zijn op te dragen, dat beide opleidingen naar de practische bedoelingen daarvan werden opgevat.

De aldus bedoelde instelling, op welker spoedige totstandkoming uit Indië krachtig was aangedrongen, zou overigens in zekeren zin de plaats innemen van de destijds nog bestaande afdeeling B voor de studie der taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië te Batavia, welker opheffing afgescheiden daarvan eerlang zou worden voorgesteld.

fing^Jr^be ^"6n a'&emeen overzicht van de nieuwe organisatie van den

stuursvoor-

bestuursdienst, overeenkomstig de uiteengezette beginselen, ziemngen. stelde in het licht, dat voor de drie gouvernementen op Java en Madoera, met de hoofdplaatsen Batavia, Semarang en Soerabaja, gedacht werd aan een 40-tal bestuursafdeelingen van in doorslag een bevolking van 600.000 a 700.000 zielen.

Voor het gebied buiten die eilanden was voorshands gedacht aan een zevental gouvernementen, waarvan drie op Sumatra, met te zamen omstreeks een 45-tal afdeelingen.

Vermeld zij nog, dat in het belang van de noodige eenheid van bestuursvoering zoowel als ter voorkoming van een wijdloopige, vaak weinig vruchtbare, schriftelijke behandeling van zaken, dié door mondeling overleg sneüer en beter te regelen waren, het noodig werd geoordeeld aan den Gouverneur een bekwaam ambtenaar als „Gewestelijk Bestuursadviseur" ter zijde te stellen.

Ten aanzien van de Java sche Vorstenlanden, de residentiën Soerakarta en Djokjakarta, werd opgemerkt, dat de eigenaardige bestuurstoestanden aldaar eene inlijving bij het gouvernement Midden-Java verboden. Zij zouden als afzonderlijke gewesten moeten voortbestaan. Waar echter de ambtstitel „Resident" in de nieuwe organisatie een andere toepassing zou verkrijgen, werd

Sluiten