Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENER BESTUURSHERVORMING IN INDIË (1910-1913)

voor de bestuurders dier beide gewesten de titel aanbevolen van „Commissaris voor de Vorstenlanden", die van oudsher daar bekend was.

Met betrekking tot het Inlandsch Bestuur, voor Java en Madoera aan te vullen met de hiervóór besproken Adjunct-Regenten, werd alsnog in overweging gegeven een herziening van de positie van het achttal Patihs op Java buiten de regentschapshoofdplaatsen. Voorts opheffing van den toestand, dat het Districtshoofd naast zijne algemeene functie als zoodanig belast was met het rechtstreeksch bestuur van het onderdistrict, waarin de districtshoofdplaats was gelegen, met het gevolg, dat men in dien Inlandschen bestuurder noch een vol Districtshoofd noch een vol Onderdistrictshoofd had. Een aanzienlijke inkrimping van het aantal districten zou daartegenover kunnen staan, terwijl tevens uitbreiding mogelijk zou blijken van verscheidene onderdistricten, in verband ook met de meerdere hulp, die vooral in tijdroovende politiezaken het Districtshoofd zou kunnen verleenen.

Met een enkel woord werd verder de behoefte besproken, in het Bestuursnieuwe bestuursgeheel, aan verbetering van de gewestelijke en de bureau'safdeelingsbureau's, waarvan de eerste, in overeenstemming met de aan de gouvernementen toegedachte beteekenis, naar het voorbeeld der Centrale regeeringsbureau's ingericht zouden moeten zijn en de tweede inwendig verbeterd zouden moeten worden door aanstelling boven het klerkenpersoneel van een of meer werkkrachten van beproefde ervaring en redactioneele bekwaamheden.

Aan de Assistent-Residenten in de nieuwe formatie zou voorts een Europeesch klerk zijn toe te voegen, als dagelijksch beheerder van hun bureau.

Te rade gaande met de beteekenis van het ambt en met de Bezoidiginvooruitzichten in andere, naar overeenkomstige eischen toegan- genkelijke, takken van den Indischen Staatsdienst, werd daarop, in overeenstemming met de zienswijze der Indische Regeering, in de Memorie van Toelichting in tabellarischen vorm een overzicht gegeven van de bezoldigingen en andere ambtelijke voordeelen,

welke in de beoogde organisatie billijk en ter verkrijging van werkkrachten van de vereischte hoedanigheden voor het Euro-

Sluiten