Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENER BESTUURSHERVORMING IN INDIË (1910-1913)

te krachten van het bestaande bestuurskorps. Met den meesten spoed zou inmiddels zorg moeten worden gedragen voor de noodige voorzieningen ten behoeve van een breedere vorming, waaronder de oprichting der „Instelling voor Bestuursstudiën" te Batavia.

Ten einde al dadelijk ervaring op te doen omtrent de eischen van het stelsel in zijne beide toepassingen, waartoe ook de nog bestaande scheiding van het bestuurspersoneel in een afzonderlijk korps voor Java en Madoera en een voor de Buitengewesten noopte, zou het verder, naar in de Memorie werd medegedeeld, in de bedoeling liggen om gelijktijdig ter hand te nemen de instelling van twee gouvernementen, één op Java en één op Sumatra.

Ook de inwendige vorming evenwel van die gouvernementen zou wederom niet anders kunnen geschieden dan langs geleidelijken weg, gelijk mét een concreet voorbeeld voor het gouvernement West-Java werd aangetoond.

De uitvoering van dien arbeid, voor zoover deze de inwendige regeling der gouvernementen betrof, zou voornamelijk de taak uitmaken van den Gouverneur zei ven, bijgestaan door de Afdeelingsbestuurders en den Gewestelijken Bestuursadviseur of den voorloopigen vervanger van den laatste.

Betrof dit de administratieve constructie van het nieuwe gewest, ook ten aanzien van het algemeen doel der hervorming wat aanging decentralisatie van bevoegdheden en van geldelijke verantwoordelijkheid en andere organieke beginselen lag het — zoo luidde het betoog — voor de hand, dat de eerste voorwaarde voor eene bevredigende oplossing zou zijn een nauwkeurige afbakening, vóór of tijdens den opbouw der gouvernementen, van de beoogde voorzieningen met betrekking tot de verschillende onderdeelen van het bestuursapparaat.

Voor een goed verloop van het reorganisatieproces werd het noodzakelijk geacht, voorshands de gelegenheid te openen en geopend te houden tot inwinning der voorlichting van een Regeeringscommissaris van rijpe ervaring, die het vraagstuk in zijn ganschen omvang overzag. In dit verband werd in het nevens de Memorie gaande ontwerp van wet invoeging voorgesteld, in de begrooting van uitgaven van Nederlandsch-Indië, van een nieuwe onderaf deeling ter bestrijding van de kosten, verbonden aan de nadere voorbereiding van een algemeene reorganisatie van het bestuurswezen, op de grondslagen in de Memorie ontwikkeld.

Sluiten