Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERWEGING IN NEDERLAND VAN VERDERE VOORBEREIDING

hoofdlijnen, zoo spoedig mogelijk het wetsontwerp aan te nemen, opdat eindelijk begonnen zou kunnen worden met het werk.

Bogaardt. De Katholieke afgevaardigde de Heer Bogaardt '), die gelijk medegedeeld, reeds in een bij het Voorloopig Verslag overgelegde uitvoerige nota zijn instemming met de denkbeelden der Regeering kenbaar had gemaakt, sloot zich geheel aan bij het betoog van den Heer De Meester betreffende de in de Memorie van Toelichting ontwikkelde hoofdlijnen. Spreker erkende schuld te hebben aan de vertraging in de behandeling van het wetsontwerp. Hij had evenwel geen spijt daarvan. Hij wilde in elk geval tijd laten, opdat de publieke opinie zich zou kunnen uitspreken. De critieken, thans geleverd, waren voor hem het beste bewijs, dat men met deze reorganisatie juist bereikte wat men daarmede bereiken moest. Erkend werd trouwens door alle critici, dat de bestaande bestuursorganisatie niet deugde.

Wat aanging de keuze van den Regeeringscommissaris merkte spreker op, dat wanneer eenzelfde persoon kon worden gevonden onder de mannen van de practijk, daartegen geen bezwaar zou zijn, maar het was naar zijne meening volstrekt onnoodig om voor een reorganisatie als de voorgestelde iemand te nemen uit de bestuurspractijk. Menschen van de practijk — spreker wilde niets kwaads daarmede zeggen — geraakten zoo licht gewend aan een bepaalde manier van werken; geraakten zoo gewoon aan een bepaalde omgeving, dat zij zich daaraan niet konden ontworstelen. Het gevolg was, dat zij langzamerhand, zonder het zelf te weten, een eenzijdigen kijk op zaken kregen en daarom juichte spreker het toe, dat men thans iemand voor de voorbereiding der hervorming had gevonden, die niet alleen bekwaam was, maar die ook de ervaring bezat om zich over deze gewichtige quaestie een goed oordeel te vormen.

Spreker teekende hierbij aan, dat, hoewel uit den aard der zaak de reorganisatie later aan de Kamer zou worden voorgelegd wanneer zij in details uitgewerkt zou zijn, hij zich, zooals blijken kon uit zijn Nota, met de hoofdlijnen volkomen kon vereenigen. Hij hoopte en vertrouwde dan ook, dat binnen niet al te langen tijd de definitieve voorstellen de Kamer zouden bereiken.

') Handelingen a. v., blz. 870.

Sluiten