Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK

VOORTZETTING IN NEDERLANDSCH-INDIË DER VOORBEREIDING EENER BESTUURSHERVORMING ALDAAR

(1913-1914)

§ 1. OPDRACHT VAN DEN GOUVERNEUR-GENERAAL IDENBURG

In de maand Maart 1913 maakte ik opnieuw de reis naar Indië, waar ik kort na mijne aankomst, bij besluit van den GouverneurGeneraal Idenburg van 9 April No. 25, voorzien werd van de vereischte, in overleg met mij samengestelde, aanwijzingen voor de aldaar te verrichten taak.

De uitvoerige instructie, in dat besluit vervat, behelsde onder Eerstelijk, A, de opdracht tot verdere voorbereiding eener hervorming van het bestuurswezen in Nederlandsch-Indië, waarbij in hoofdzaak in overweging zou zijn te nemen:

„1°. vorming van uitgebreide gewesten, zoodanig georganiseerd en met bestuursmiddelen toegerust, dat inzonderheid in de richting van zelfbestuur aan die organen allengs een belangrijke taak (kon) worden opgedragen met betrekking tot die takken van diensten, welke niet krachtens hun aard of om bijzondere redenen in rechtstreeksch beheer bij de Regeering zelve (moesten) blijven;

„2°. opdracht, in de onder 1°. bedoelde gewesten, van de behartiging van bijzondere behoeften van meer localen aard, buiten de op den voet van artikel 68a van het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië ingestelde gemeenten, zooveel mogelijk aan zoodanige organen in het gewest: bestuursafdeelingen, regentschappen als anderszins, als uit hun aard voor de voorziening in dergelijke huishoudelijke belangen inzonderheid in aanmerking kwamen en van welke uit dien hoofde tevens op den duur de krachtigste opwekking (kon) uitgaan, ook in Inland-

Sluiten