Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORTZETTING IN NEDERLANDSCH-INDIË DER VOORBEREIDING

sche kringen, van de algemeene belangstelling voor die aangelegenheden van openbare zorg;

„3 . instelling, in de onder 1°. en 2°. bedoelde ressorten, van lichamen als vermeld in het tweede lid van artikel 68b van genoemd Reglement, bij welker samenstelling de eisch van vertegenwoordiging inzonderheid van de inheemsche bevolkingselementen op onbekrompen wijze vervulling zou vinden;

„4°. toepassing, in verband met de vorenstaande beginselen, van een tot eene ruime ontwikkeling der openbare middelen en tot een doelmatig gebruik van die middelen voerend stelsel van financieele decentralisatie, met behoud van zoodanige hoogere bemoeienis van de zijde der Indische Regeering en van den begrootingswetgever in Nederland, als ter verzekering van eene nuttige werking van het stelsel (werd) vereischt:

„5°. verdeeling van de taak der administratieve macht in dier voege dat:

a. met inkrimping, zooveel mogelijk, van de rechtstreeksche bemoeienis van het Europeesch Bestuur en uit dien hoofde van de sterkte van dat Bestuur, de uitoefening van het dagelij ksch beheer over de Inlandsche bevolking allengs in de ruimste mate werd overgelaten — onder het bij artikel 67 van meergenoemd Reglement voorgeschreven hooger toezicht — aan het Inlandsch Bestuur, voor zoover noodig tot dat einde in zijne organisatie gewijzigd en versterkt;

b. de zelfstandige uitoefening van bevoegdheden, berustend bij de tegenwoordige Hoofden van gewestelijk bestuur, voor zooveel niet betrekking hebbende op onderwerpen, die uit hun aard of wegens bijzondere redenen van het gewestelijk bestuur onafscheidelijk zijn te achten, werd opgedragen aan de bestuurshoofden der af deelingen in de nieuwe bestuursinrichting;

„6°. instelling in de onder de nieuwe bestuursinrichting gebrachte gebiedsdeelen van een Europeesch bestuurskorps van eene gewijzigde organisatie, overeenkomstig de eischen van het aldaar toe te passen stelsel van bestuur, met zoodanige regeling van de ambtelijke en de geldelijke vooruitzichten als passend in verband met de in het nieuwe stelsel te vorderen wetenschappelijke voorbereiding en met de omstandigheden in andere takken van den kolonialen dienst;

„7°. verbetering van de geldelijke omstandigheden en de amb-

Sluiten