Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENER BESTUURSHERVORMING ALDAAR (1913-1914)

sche bestuursambtenaren, welke op verscheidene hoofdplaatsen van Java en Madoera en van Sumatra gehouden zijn, om het algemeen oordeel van bestuurszijde in te winnen nopens eene hervorming op de vorenstaande grondslagen en nopens de wijze, waarop aan die beginselen uitwerking zou zijn te geven.

In het algemeen werd bij de Hoofden van gewestelijk bestuur aangedrongen op deelneming aan die vergaderingen door de Assistent-Residenten, hoofden der afdeelingen in het gewest, wijl bovenal de veeljarige ervaring op bestuursgebied van de ambtenaren van dien rang van waarde kon zijn.

Voor de besprekingen op Java en Madoera werd mede algemeen door mij verzocht, zooveel mogelijk Regenten en andere Inlandsche bestuurders van de hoogere rangen bij de conferentiën tegenwoordig te doen zijn. Overigens werd het aan de Gewestelijke Bestuurders overgelaten, om uit andere rangen, Europeesche en Inlandsche, daartoe uit te noodigen de personen in hun ressort, op wier oordeel nopens het vraagstuk naar hun inzien bijzonder prijs was te stellen, en dit ook voor zooveel dergelijke personen in nietambtelijke Inlandsche kringen mochten voorkomen, wat echter naar algemeene verklaring zich niet voordeed.

In het geheel werd door 225 bestuursambtenaren deel genomen aan de 55 vergaderingen, welke vervolgens zijn belegd, waarvan 39 op Java en Madoera en 16 op het eiland Sumatra. In evenvermeld aantal bestuursambtenaren waren begrepen 138 Europeesche en 87 Inlandsche bestuurders. Onder de eersten bevonden zich 76 Hoofden van gewestelijk bestuur en Assistent-Residenten van Java en Madoera en 26 van de Buitengewesten, zijnde omstreeks 81 en 32% van het geheele toenmalige aantal besturende ambtenaren van die rangen. Bovendien werden ter zake nog afzonderlijke beraadslagingen gevoerd met een zevental andere Hoofden van gewestelijk bestuur in het gebied der Buitengewesten.

Het Inlandsch Bestuur werd in geen der Buitengewesten, waar vergaderingen hebben plaats gehad — het feit was teekenend voor het toenmalig peil van ontwikkeling — door het Hoofd van gewestelijk bestuur rijp geoordeeld om reeds aan besprekingen als deze deel te nemen. Op Java en Madoera daarentegen hebben van het destijds aldaar aanwezig gezamenlijk aantal van 76 Regenten en Zelfstandige Patihs niet minder dan 73 de beraadslagingen bij-

Sluiten