Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORTZETTING IN NEDERLANDSCH-INDIË DER VOORBEREIDING

en de in verband met een en ander voor te stellen voorzieningen.

De indiening van dat verslag vond plaats onder dagteekening 15 April 1914 in gedrukten vorm in drie deelen, waarnevens als bijlagen, eveneens in gedrukten vorm, werden overgelegd de notulen der gehouden bestuursvergaderingen in drie gedeelten: West-Java, Midden- en Oost-Java en Sumatra, alsmede een aantal in één band samengevatte bescheiden van verschillenden aard.

Het verslag omvatte de volgende hoofdstukken:

I. Verdeeling van de bestuurstaak in Nederlandsch-Indië;

II. Nieuwe inrichting van het bestuurswezen;

III. Organisatie, bezoldiging, enz. der ambtelijke korpsen bij het bestuurswezen;

IV. Voorzieningen van wetgevenden en van administratieven aard, verband houdende met de invoering der bestuurshervorming;

V. Inrichting van de eerste nieuwe gewesten;

VI. Financieele gevolgen van de voorgestelde maatregelen.

In aansluiting aan den inhoud van het verslag betroffen de bijlagen, behalve de notulen der bestuursvergaderingen, hoofdzakelijk de hieronder omschreven onderwerpen:

1 °. Overdracht van bevoegdheden, in het voorgedragen stelsel, aan de hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestuur en aan het Inlandsch bestuur op Java en Madoera;

2°. Verdeeling van het gebied in gewesten, bestuursafdeelingen en onderaf deelingen bij de nieuwe organisatie;

3°. Opleiding van Inlandsche ambtenaren voor het Binnenlandsch Bestuur en aanverwante diensten op Sumatra;

4°. Ontwerpen van wet tot wijziging en aanvulling van het Regeeringsreglement, de Comptabiliteitswet en het Decentralisatiebesluit ;

5°. Organisatie van het bestuurspersoneel in het voorgedragen stelsel;

6°. Inrichting van het bestuurswezen in de twee eerstelijk in te stellen gewesten van den nieuwen vorm: Batavia en Zuid-Sumatra;

7°. Adviezen van de geraadpleegde Departementshoofden en andere autoriteiten;

8°. Financieele gevolgen van de voorgestelde hervorming.

Waar met de indiening van die bescheiden voldaan was aan de van den Gouverneur-Generaal bekomen opdracht, verliet ik Java

Sluiten