Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESDE HOOFDSTUK

KABINETSWISSELING VAN HET JAAR 1918

§ 1. OPTREDEN VAN HET EERSTE KABINET- RUYS DE BEERENBROUCK

Vóór nog de Tweede Kamer ten aanzien van het hierboven in algemeene trekken weergegeven wetsontwerp van haar gevoelen had doen blijken, hadden de Kamerverkiezingen van het jaar 1918 het regeeringsbeleid opnieuw naar rechtsche sferen overgebracht.

Op 9 September van dat jaar werd het Kabinet-Cort van der Linden vervangen door het Eerste ministerie-Ruys de Beerenbrouck, waarin, na lange aarzeling in verband met den staat zijner gezondheid, de Oud-Gouverneur-Generaal Idenburg voor de derde maal het ambt van Minister van Koloniën aanvaardde.

Wat aangaat de Indische bestuurshervorming had inmiddels de in de geschriften van den voormaligen Inspecteur van het Boschwezen in Indië den Heer Ritsema van Eek en anderen gevoerde propaganda voor de instelling van „regentschapsraden", aan welke mede gedacht was bij de overweging mijner voorstellen van het jaar 1914, eene toenemende belangstelling in die richting opgewekt. Aan de in Indië bestaande commissie van advies voor de overdracht van onderdeelen der algemeene bestuurstaak aan locale besturen was in dit verband door den intusschen aan het bewind gekomen Gouverneur-Generaal Van Limburg Stirum een onderzoek opgedragen, o. m. nopens de vorming van zoodanige raden op Java en Madoera.

Overigens was het aspect van het bestuursvraagstuk in het algemeen onveranderd toen reeds in de maand Augustus van het jaar 1919 de Heer Idenburg wegens gezondheidsredenen zich verplicht zag, de portefeuille van Koloniën neer te leggen. Na eene in-

Sluiten