Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERLEG MET DEN INMIDDELS IN INDIË INGESTELDEN

ren. Eenerzijds zou daardoor zekere financieele compensatie worden verkregen voor de meerdere kosten van de betere inrichting der kantoren. Anderzijds zou, althans voor Java en Madoera, daardoor van zelf een niet overbodige prikkel ontstaan voor de afdelingsbestuurders, om van hunne bemoeienis los te laten al wat voor overdracht aan het Inlandsch Bestuur vatbaar was.

In de Buitengewesten bestond de toestand, dat de hoogste bestuursambtenaar in de onderafdeeling of, waar zoodanig lager ressort ontbrak, in de afdeeling, Hoofd van plaatselijk bestuur was, ongeacht rang en ambtelijke ervaring. Een zoo veelomvattende zelfstandige bestuursmacht evenwel als aan de nieuwe hoofden van plaatselijk bestuur in de toekomst was toegedacht, zou, naar het voorkwam, bezwaarlijk zoo algemeen aan ambtenaren van eiken rang zijn toe te vertrouwen. Ook zou het ondoenlijk zijn, de bureau's van al die ambtenaren op den daarvoor vereischten voet in te richten. Ook daar zouden derhalve, naar het toescheen, alleen die ambtsgebieden, welke beheerd werden door bestuurders, wier ambt in beginsel overeenkwam met dat der vroegere Assistent-Residenten, als afdeeling kunnen worden aangemerkt. Alleen die ambtenaren zouden Hoofd van plaatselijk bestuur zijn, wat echter niet wegnam, dat voor zoover de practijk dit eischte, krachtens delegatie de hoogste bestuursambtenaar in de onderafdeelingen de vroegere functiën kon blijven uitoefenen.

Taak van het Het nieuwe bestuursstelsel zou, naar in den breede werd uiteen-

be"tuur6SCh f?ezet> vooral in de provincies ingrijpende wijziging brengen in den aard der werkzaamheden van de Europeesche bestuursambtenaren.

In de eerste plaats echter zou ook de nieuwe gewestelijke bestuurder orgaan zijn van de Landsregeering, als hoedanig de in Indië algemeene bekende ambtstitel „Gouverneur" voor hem de aangewezene mocht heeten. Een voor ieder begrijpelijke opklimming: „Gouverneur", titel van den gewestelijken, „GouverneurGeneraal", titel van den centralen landsbestuurder, zou daarmede worden verkregen. De voorshands voor eene verheffing tot „provincie" nog niet in aanmerking komende nieuwe gewesten zouden, ter onderscheiding van de overige, in aansluiting aan den ambtstitel van den bestuurder als „gouvernement" kunnen worden aangeduid.

Sluiten