Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERLEG MET DEN INMIDDELS IN INDIË INGESTELDEN

buiten Java en Madoera, van een administratief behoorlijk onderlegd, doelmatig georganiseerd Inlandsch Bestuur het noodzakelijk had gemaakt, hoofdzakelijk in de richting van Europeesche bestuurskrachten te zoeken hetgeen anders voor een belangrijk deel te vinden ware geweest langs den meer rationeelen weg van een bestuur van inheemschen landaard, geëncadreerd door Europeesch personeel. Zoo had daar het instituut der „Civiele Gezaghebbers" — later „Gezaghebbers bij het Binnenlandsch Bestuur" — zijn intrede gedaan.

In het beoogde stelsel zouden — naar men zich voorstelde — de aan het hoofd der onderafdeeling te plaatsen Gezaghebbers met de nieuwe Assistent-Residenten tot gemeenschappelijken chef hebben het hoofd der afdeeling, den nieuwen Resident. Aan de voor den algemeenen bestuursdienst opgeleide ambtenaren evenwel zou de taak opgedragen zijn om, overeenkomstig de bevelen van den afdeelingsbestuurder, door persoonlijke aanraking met de Gezaghebbers, zonder dat daarbij een verhouding van ambtelijke ondergeschiktheid zou bestaan, de noodige eenheid en regelmaat te bevorderen in de wijze van beheer. Daarnaast echter zouden ook zij voor hunne practische vorming persoonlijk het beheer voeren over een der onderaf deelingen, namelijk die, in welke de hoofdplaats der afdeeling was gelegen, waarbij met het oog op afwezigheid, in verband met de eerstbedoelde functie, hun een toekomstig Gezaghebber of een Administratief Ambtenaar zou zijn toe te voegen.

Waar de ambtstitel „Gezaghebber" voor den Inlander bezwaarlijk uit te spreken was, zou overigens deze benaming zijn te vervangen door den in de voorgestelde regeling vrijkomenden titel: „Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur" en die van: „Hulpgezaghebber" door: „Adspirant-Controleur", terwijl aan de te Batavia aan den Bestuursschool in opleiding zijnde jongeheden in plaats van de benaming: „Candidaat-Gezaghebber" de naam: „Candidaat-Controleur" werd toegedacht.

Inrichting van het bestuur der rechtsgemeenschappen.

A. Gewesten

In de Memorie van Toelichting voor den Volksraad werd vervolgens vooropgesteld, hoe, in tegenstelling met Nederland, waar sinds 1914 gestreefd was naar beperking van de vroegere macht der provincies in het belang der vorming van den eenheidsstaat, in Indië juist de tegenovergestelde weg gevolgd zou moeten wor-

Sluiten