Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOLKSRAAD NOPENS DE NADERE BESTUURSVOORSTELLEN

moest worden gebracht. Voorts dat het Inlandsch Bestuur op Java en Madoera — eveneens een orgaan, dat in allen deele de ernstige zorg der Regeering vroeg — voor ongeveer een derde gedeelte zich het eindbedrag ten goede zou zien komen. Het Europeesch Bestuur zou slechts voor een tiende ongeveer daarin deelen en dit feitelijk nog alleen het bestuur in de Buitengewesten,

terwijl op Java en Madoera integendeel bezuinigd zou worden. Met inbegrip van het personeel van inheemschen landaard bij den dienst der bureau's, zou verder bijna de helft van het bedrag uitsluitend ten goede komen aan het Inlandsch ambtelijk element bij het bestuurswezen.

„Ook nadat de in den aanvang der vorige paragraaf bedoelde invoering der voorbereidende maatregelen op wettelijk en administratief ge- hervormingbied, welke aan de eigenlijke invoering der hervorming onvermijdelijk moeten voorafgaan, getroffen zullen zijn, kan" — zoo verklaarde de Memorie van Toelichting — „eene ingrijpende reorganisatie als deze niet anders dan geleidelijk in de verschillende deelen van den Archipel plaats vinden".

Geleidelijk doch niettemin zoo snel als de omstandigheden het slechts eenigszins toelieten, zou de uitvoering van het hervormingsplan moeten plaats vinden.

In breede trekken werd een plan tot zoodanige uitvoering in de Memorie ontwikkeld, uitgaande van het denkbeeld eener gelijktijdige toepassing der nieuwe beginselen, als leerschool voor volgende gebiedsdeelen, in één der toekomstige provinciën op Java en één daarbuiten. Begonnen zou worden met de ambtelijke bestuursinrichting, om terstond daarop te doen volgen de staatkundige organisatie, het scheppen alzoo van den eigenlijken provincialen vorm, waartoe niettemin de voorbereidende maatregelen mede inmiddels reeds door den Gouverneur en de hem ondergeschikte ambtenaren zouden worden verricht.

Werd deze, alsnog in de Memorie nader omschreven, werkwijze gevolgd, dan werd verwacht dat de nieuwe provincie op Java met het geheele samenstel van bestuursorganen in het gebied daarvan uiterlijk in twee jaren, die in het gebied der Buitengewesten wellicht reeds eerder, behoorlijk zou functionneeren en, gesteund door de inmiddels opgedane ervaring, aan beide zijden zou kunnen worden overgegaan tot de inrichting van volgende provin-

Sluiten