Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN EN MET DE TWEEDE KAMER

Wat de verkiezing der leden van den Provincialen Raad betrof, zou afzonderlijke regeling dit punt tot oplossing brengen. Een getrapt kiesrecht scheen mij voorshands het eenige practisch aannemelijke toe. De zienswijze, dat in dit opzicht in de provincie wel een proefneming zou kunnen worden gewaagd met een zoo uitgebreid mogehjk vertegenwoordigend stelsel, verklaarde ik niet te deelen.

Gesteld voor het o.a. door den heer Ritsema van Eek voorge- Gewesten en staan systeem van indeeling van Indië in een gering aantal ^happen eilandprovincies en stelselmatige aanwijzing van de groote eilanden in hun geheel tot zelfstandige gewesten, verklaarde ik mij de zienswijze toegedaan, dat voor het welslagen der hervorming de provinciën in het algemeen niet te veelomvattend zouden moeten zijn, mij daarbij tevens beroepend op een uitspraak van bevoegde zijde *).

Wat aanging de mede in het Voorloopig Verslag gestelde vragen aangaande de samenstelling als anderszins van de Regentschapsraden, gaf ik als mijne meening te kennen, overeenkomstig het in de Memorie van Toelichting ingenomen standpunt, dat, gezien de besliste uitspraak van Indische zijde ten voordeele van gemengde raden, een zoodanig karakter aan die instelling ware te geven. Dat ik niettemin op zichzelf den anderen vorm niet onherroepelijk had veroordeeld, vond zijn verklaring hierin, dat het naar mijne meening hier een onderwerp betrof, waarin practijk en ervaring een krachtig woord hadden mede te spreken. Een en ander nam niet weg, dat ik mij niet aansloot bij hen, die betoogden, dat indien men in de regentschapsraden ging opnemen Europeanen en Vreemde Oosterlingen, geen echte autonomie meer mogelijk zou zijn en het gevaar groot was, dat de bevolking —

met name dus de inheemsche bevolking — buiten die raden om toch weer zuiver Inlandsche gemeenschappen ging vormen, waarvan de staatkundige actie waarschijnlijk tegen het Gouvernement zou gaan 2).

De opmerking van eenige leden, dat door de voorgestelde voorzieningen ten aanzien van het regentschap de gelegenheid zou

*) Met name voor Java gold al dadelijk deze overweging.

2) Aan den Regentschapsraad werd bij deze beschouwing te zeer de beteekenis verbonden van een politiek lichaam, in plaats van een besturend plaatselijk orgaan.

Sluiten