Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEHANDELING VAN HET WETSONTWERP

worden verruimd om de eischen van bekwaamheid en geschiktheid bij de benoeming van Regenten minder te doen wegen, werd door mij aldus beantwoord, dat dit laatste geenszins in de bedoeling lag. In verband met de veel zelfstandiger en belangrijker plaats, aan den Regent toegedacht, zou aan die eischen zelfs meer waarde nog moeten worden gehecht. De in de Memorie van Toelichting besproken mogelijkheid, om waar de omstandigheden vooralsnog dit volstrekt mochten vorderen, in uitzonderingsgevallen dus, den Resident — het bestuurshoofd der afdeeling in het nieuwe stelsel — aan te stellen tot buitengewoon voorzitter van den Regentschapsraad, had geene andere strekking dan die van een noodmaatregel ter voorkoming van ongewenschte gevolgen ingeval onder de op het oogenblik in functie zijnde Regenten er nog mochten zijn, die niet of niet aanstonds voor die nieuwe taak berekend waren. Bij de benoeming echter van nieuwe Regenten zou zeer zeker rekening zijn te houden met de bijzondere eischen, die het voorzitterschap van den Regentschapsraad zou stellen.

Als voertaal in de Regentschapsraden — gaf ik in antwoord op een andere vraag te kennen — was inzonderheid gedacht aan de Maleische naast de eigenlijke landstaal. Ook in de reeds bestaande locale raden, waar bij de beraadslagingen het gebruik van de Maleische en de Nederlandsche taal was toegelaten, hadden zich in de practijk geene bezwaren van beteekenis voorgedaan.

Belasting- De vragen van enkele leden omtrent het geldbeheer der provinandere aan- c^n en bevoegdheid van die lichamen om eigen belastingen te geiegenhe- heffen, gaven mij aanleiding tot de opmerking, dat de meening als zouden de Provinciale Raden in tegenstelling met de reeds bestaande locale raden die bevoegdheid tot belastingheffing krijgen, op een misverstand berusten moest. Overigens stelde ik mij voor, dat de regeling van dit punt wel in hoofdzaak gelijk zou zijn aan die, welke ten aanzien van de belastingheffing der bestaande locale raden was getroffen en neergelegd was in artikel 49 der Locale Radenordonnantie en artikel 13 van het Decentralisatiebesluit.

Voorts werden in verband met enkele vragen ter zake alsnog eenige inlichtingen verstrekt nopens de in het nieuwe stelsel gedachte rangregeling voor de Europeesche bestuursambtenaren, hunne bezoldigingen, pensioenen enz.

Sluiten