Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN EN MET DE TWEEDE KAMER

hand zou hebben, voor zoover het algemeen belang of het Landsbelang zich niet daartegen verzette.

Aangezien voormeld amendement door de Regeering was over- Aanneming genomen, maakte het als zoodanig geen onderwerp van beraadslaging meer uit. Het gewijzigd voorstel tot invoering in het Re- tikeien en geringsreglement van artikel 67a werd daarop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Hetzelfde geschiedde zonder beraadsla- len.

ging met de voorstellen tot invoeging van de artikelen 67b en 67c en die tot wijziging van de artikelen 68, 69, 70 en 71 van het Regeeringsreglement.

De besprekingen werden voortgezet met een beraadslaging over Amendementwee door de Heeren Dresselhuys en De Muralt voorgestelde ^mu^-de amendementen, strekkende om in het eenig artikel na het bepaal- Muralt. de onder / in te voegen: „g. In artikel 131, derde lid, onder d wordt de slotkommapunt vervangen door een komma en volgt daarna de volgende zinsnede: „„zoomede de ontwerpen en algemeene verordeningen, voortvloeiende uit de artikelen 67a, 67b,

67c en uit artikel 132, vijfde lid, van dit Reglement"". Voorts om in het eenig artikel na de bovenstaande toevoeging in te voegen het navolgende: ,,h.) Tusschen de artikelen 131 en 132 wordt ingevoegd een nieuw artikel, luidende als volgt: „Artikel 131 bis. Indien de Volksraad bij de raadpleging over de ontwerpen van algemeene verordeningen, bedoeld in artikel 131, derde lid onder d,

verklaart daarmede niet of slechts in gewij,zigden vorm te kunnen instemmen, worden zoodanige verordeningen slechts vastgesteld bij de wet. Alleen in dringende omstandigheden kunnen zoodanige verordeningen niettemin aanstonds tijdelijk verbindend worden verklaard, onder nadere bekrachtiging door de wet".

De Heer Dresselhuys, het woord verkrijgend tot toelichting van de beide amendementen, verklaarde na een uitvoerig betoog !)

met den Heer de Muralt te gelooven, dat uit deze wet maatregelen konden voortvloeien van gezonde democratische opvatting, waardoor aan Indië een voortdurende evolutie zou worden gegeven.

Maar een voldoende graad van zekerheid moest worden verschaft,

dat ook volgende Ministers en de Indische Regeering zouden geven wat nu werd voorgesteld.

De wensch van den Heer Van Beresteyn om thans klaar en vol-

i) Handelingen a. v., blz. 62-64.

Sluiten