Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEHANDELING VAN HET WETSONTWERP

leiding van de verklaring van den Minister, dat het tweede amendement voor hem onaannemelijk was. Dit wilde dus zeggen, dat bij aanneming daarvan het Regeeringsontwerp zou worden teruggenomen. Dat zouden sprekers vrienden en hij niet wenschen, vooral niet, nu het eerste amendement door de Regeering was overgenomen. Zij zagen zich daarom genoodzaakt, het tweede amendement in te trekken.

De Voorzitter verklaarde J) in verband met deze mededeeling, dat dit tweede amendement geen onderwerp van beraadslaging meer vormde, tevens daarbij bekend makend, dat door den Heer Albarda alsnog een amendement was ingediend, strekkende om onder letter g (nieuw) achter „vijfde lid" in te voegen de woorden: „benevens de instructie, bedoeld in artikel 67b, derde lid". De Voorzitter mocht, naar hij opmerkte, aannemen dat dit amendement, dat volkomen overeenstemde met het vervallen sub-amendement van den Heer Albarda c.s., voldoende werd ondersteund. Voorts was door dien afgevaardigde, met medeonderteekening van een negental partijgenooten, een amendement ingediend, conform het juist door den Heer Dresselhuys ingetrokken tweede amendement van diens zijde.

stemmingen. Na over de beide amendementen en de Regeeringswijziging het advies te hebben ingewonnen van de Commissie van Rapporteurs, sloot de Voorzitter de beraadslagingen.

Het eerste, hierboven aangeduid, amendement van den Heer Albarda werd daarop verworpen met 47 tegen 35 stemmen, waarna punt g (nieuw) zonder hoofdelijke stemming werd aangenomen.

Het tweede amendement-Albarda, alsnu in stemming gebracht, werd verworpen met 55 tegen 26 stemmen.

De punten g en h (nieuw: h en i) en de beweegreden werden achtereenvolgens wederom zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Aan den communistischen afgevaardigde Kolthek werd daarna gelegenheid verleend tot een korte verklaring 2), welke hierop neerkwam, dat indien hij zou stemmen tegen het wetsontwerp, dit niet alleen zou zijn om den inhoud, maar alleen reeds om de

1) Handelingen a. v., blz. 68.

2) Handelingen a. v., blz. 69.

Sluiten