Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEHANDELING VAN HET WETSONTWERP

ik mij aan bij die andere leden, welke in verband hiermede de meening hadden uitgesproken, dat na de aanstaande wijziging van de Grondwet een herziening van het Regeeringsreglement niet zou kunnen uitblijven. Het was mij — zeide ik — aangenaam te kunnen mededeelen, dat het in overleg met den toenmaligen Gouverneur-Generaal samengesteld ontwerp van eene zoodanige herziening inmiddels in gereedheid was gebracht en terstond na aanneming in de Eerste Kamer der Staten-Generaal van de destijds aanhangige Grondwetsvoorstellen aan den Volksraad in Indië ter overweging zou worden voorgelegd.

Ten slotte behelsde § 1 der Memorie van Antwoord eene rectificatie van een door eenige leden geopperde beschouwing omtrent een verbod, dat in het wetsontwerp voorgesteld zou zijn, betreffende deelneming van den Gouverneur-Generaal in bepaalde ondernemingen als anderszins. Een verbod, dat reeds in de bestaande bepalingen van het Regeeringsreglement voorkwam en thans alleen eenige aanvulling vereischte.

Overlaten De tweede paragraaf van het Yoorloopig Verslag behandelde aanalgemee- , , _ . r ° ö '

ne verorde- reeds gezegd, het overlaten, in het wetsontwerp, van nadere

mns- regelingen aan algemeene verordeningen.

Zooals te verwachten viel, werd op dit punt door eenige leden wederom ernstig bezwaar gemaakt.

„De algemeene geest" — luidde het eenigszins verward betoog, waarmede die zienswijze werd ingeleid — „(moest) zijn het zelfbestuur in vrijzinnigen geest te ontwikkelen. De wijze, waarop men in dit wetsontwerp daaraan uitvoering (wilde) geven, (achtte) men niet juist. Hier te lande (had) men de grondgedachte uitgewerkt in organieke wetten (Provinciale wet, Gemeentewet), waarin de rechten en bevoegdheden en verplichtingen van de deelen werden omschreven; voor Indië zou men grijpen naar „„algemeene verordeningen" en (zou) men dus — conservatief — een soort blanco volmacht geven( ?) aan den Minister en aan de ambtenaren, om door middel van Koninklijke besluiten in den vorm van een algemeenen maatregel van bestuur en door Koloniale ordonnanties hun wil op te leggen". Zou — vroeg men — de beslissing van den Minister of van den Gouverneur-Generaal bij de uitvoering den doorslag geven?

„Minder juist" werd in de Memorie van Antwoord het geopperd

Sluiten