Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEHANDELING VAN HET WETSONTWERP

eventueele vorming van desa-raden op den voet, als aangegeven op blz. 25 der Memorie van Toelichting, naar mijn oordeel er toe kunnen bijdragen, de positie van het desahoofd op gezonder en meer democratischen grondslag te vestigen.

Ten aanzien van voorstellen tot opheffing van desa's binnen de stadsgemeenten zou het initiatief zijn te nemen door de betrokken autonome gemeenten zelve, die mede geacht moesten worden het best in staat te zullen zijn om het tempo, waarin de opheffing zou moeten geschieden, te beoordeelen. Van Regeeringswege zouden de gemeenten daarbij zijn te steunen in den vorm van subsidies ter bekostiging van de doorvoering van vereischte voorzieningen.

Geldelijke Ter zake van de opmerkingen in de laatste paragraaf van het

gevolgen. v00rloopig Verslag, omtrent de geldelijke gevolgen der voorstellen, werd door mij in de Memorie van Antwoord verzekerd, dat een meer gespecificeerde opgave van de aan de bestuurshervorming verbonden kosten dan die in de Memorie van Toelichting bezwaarlijk samen te stellen zou zijn. Zooals van andere zijden was opgemerkt, waren verscheidene factoren, die het financieele vraagstuk beheerschten, nog onvoldoende bekend, althans nog niet met zekerheid te overzien, zoodat een andere dan een zeer globale schatting voor het oogenblik niet mogelijk was.

Door de vorming van nieuwe bestuursressorten en gemeenschappen, gedeeltelijk ter vervanging van bestaande, zouden niewe bureau's opgericht of bestaande bureau's uitgebreid moeten worden. Aan den anderen kant zouden wegens samensmelting van bestuursressorten thans bestaande bureau's vervallen. Zooveel mogelijk zou het personeel bij de nieuwe bureau's moeten worden ingedeeld. Zooals in de Memorie van Toelichting op blz. 38 was aangeteekend, lag het in het voornemen, vóór het tijdstip der invoering van de hervorming ook de regeling van den dienst der bestuursbureau's in de provinciën voor te bereiden. Ook in dit opzicht zou op het oogenblik van de feitelijke inwerkingtreding niet alleen elk orgaan zijn plaats afgebakend moeten vinden, maar tevens gezorgd moeten zijn voor de plaatsing van het personeel.

Hiermede werd de Memorie van Antwoord voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal besloten. De omstandigheid, dat inmiddels de voorstellen tot herziening van de Grondwet en het Indisch

Sluiten