Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAATREGELEN TOT UITVOERING DER WET

het begin der eeuw al meer tot ontwikkeling gekomen instituut der „Gezaghebbers" bij den bestuursdienst, naast het naar hoogere eischen gevormde korps Europeesche ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur. Eene wèlgeorganiseerde toepassing van dat instituut, mits de volle belangstelling hebbend ook van de gewestelijk en plaatselijke bestuursleiding, zou van het grootste nut kunnen zijn, en voor een toepassing van dien aard leende, om zijne geografische en maatschappelijke gesteldheid, geen enkel gebiedsdeel zich beter dan dat der Molukken.

Die gedachte, welke echter weinig tot haar recht is gekomen, droeg mede het hare bij tot de instelling voorshands van voornoemd gouvernement i).

Regentschap- Gelijktijdig met de „Provincie-ordonnantie", bij de verordeP ning in Indisch Staatsblad 1924 No. 79, werd onder de benaming

„Regentschapsordonnantie" eene regeling vastgesteld tot instelling van autonome regentschappen op Java en Madoera en tot bepaling van hunne inrichting en bevoegdheden.

Artikel 3 van die ordonnantie verklaarde in het eerste lid, dat de regentschappen op Java en Madoera konden worden aangewezen als zelfstandige gemeenschappen op den voet van het eerste lid van artikel 67c van het toenmalig Regeeringsreglement, thans artikel 121 der „Indische Staatsregeling". Het bestuur van die regentschappen zou, ingevolge artikel 4, bestaan uit den „Regentschapsraad", het „College van Gecommitteerden" en den Regent, dan wel, wanneer instelling van Gecommitteerden vooralsnog bezwaar opleverde, uit den Regentschapsraad en den Regent.

Voorzitter van den Regentschapsraad, wiens algemeene taak betrof de regeling en het bestuur van de „huishouding" van het autonoom regentschap, in den meerbesproken zin van dat begrip, was de Regent, terwijl, luidens artikel 22, bij ontstentenis of verhindering van den Regent de Patih als plaatsvervangend voorzitter zou optreden.

De aanwijzing der leden zou ingevolge artikel 5 geschieden ten deele door verkiezing, ten deele door benoeming door den Gouverneur-Generaal. De samenstelling van den Raad zou een gemengd

i) In afwachting van de invoering van het algemeen plan van gewestelijke indeeling der Buitengewesten, bij hetwelk de Oostelijke eilanden van den Archipel zouden worden aangewezen om deel uit te maken van een nieuw „Gouvernement van de Groote Oost", is het „Gouvernement der Molukken" na eenige jaren opgeheven.

Sluiten