Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP DE BESTUURSHERVORMING

karakter dragen; de meerderheid der leden zou bestaan uit onderdanen, niet-Nederlanders van inheemschen oorsprong *).

De verheffing der regentschappen tot zelfstandige gemeenschap in den onderwerpelijken zin zou eveneens plaats vinden bij „Instellingsordonnantie", langs welken weg respectievelijk in de jaren 1925, 1928 en 1929 alle regentschappen van West-, Middenen Oost-Java als zoodanig zijn aangewezen.

Bij de ordonnantie in Indisch Staatsblad 1926 No. 365 vond de stadsgeuitvaardiging plaats eener „Stadsgemeenteordonnantie", betrek- meentenking hebbende op de op den voet van artikel 121 der Indische Staatsregeling als zelfstandige gemeenschappen aangewezen steden. De in de provincies op Java en Madoera gelegen gemeenten werden in dit verband omgevormd tot stadsgemeenten.

In het Zesde Hoofdstuk hiervóór is nog met een enkel woord inheemsche melding gemaakt van het gedurende het bewind van den Gouver- s®™eenschaP neur-Generaal Van Limburg Stirum geopperd denkbeeld tot vorming, op den voet der wet op de bestuursreorganisatie, van Inlandsche dorpsgemeenten (desa's) op Java en Madoera, toegerust met zelfbestuur als anderszins.

Resultaten van dat denkbeeld vielen van den aanvang af weinig te verwachten. Inderdaad is tot nog toe niets van dien aard tot stand gekomen.

Voor de Buitengewesten staat de zaak anders. Schepping, op den grondslag van artikel 121 der Indische Staatsregeling, van dergelijke gemeenschappen van grooteren of kleineren omvang, met toekenning van zelfbestuur, zal bij de ontwikkeling van het nieuwe bestuursstelsel in verschillende vormen tegemoet kunnen worden gezien.

§ 3. MOTIE-JOEKES C. S. TOT INSTELLING VAN EEN COMMISSORIAAL

ONDERZOEK

Wie zich met de verwachting zou hebben gevleid, dat de, inzonderheid door de vrijzinnig-democratische Kamerfractie tegen de bestuurshervorming gevoerde, actie met de voortschrijding

*) In 1927 (Indisch Staatsblad Nos. 528 en 529) zijn vastgesteld een „Java Provinciekiesordonnantie" en een „Regentschapskiesordonnantie".

Sluiten