Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP DE BESTUURSHERVORMING

komst wenschelijk geachte bestuursindeeling. Voor het geheele eiland Sumatra hadden de toenmalige beraadslagingen met het Europeesch Bestuur tot het denkbeeld geleid van instelling van een viertal nieuwe gewesten. Verder werd voor het overige gebied der Buitengewesten destijds gedacht eveneens aan eene splitsing in een viertal gewesten: het Nederlandsche gedeelte van Borneo, het eiland Celebes, de eilandengroep der Molukken en die der Kleine Soenda-eilanden, alle met de daartoe behoorende eilanden of gedeelten van eilanden.

Latere beraadslagingen, onder leiding van de sedert aangewezen Regeeringscommissarissen voor de Bestuurshervorming, voerden ten deele tot wijziging van inzichten.

Voor Sumatra was het de gedachte aan eene verdeeling in twee gewestelijke eenheden van den nieuwen stijl („gouvernementen", zoodra mogelijk „provinciën"), zoo niet die eener aanwijzing als zoodanig van het eiland in zijn geheel, die meer en meer op den voorgrond trad. Voor het Oostelijk deel van den Archipel rees het denkbeeld tot vorming van een gewest nieuwen stijl, de „Groote Oost" !) dat de eilandengroep van Celebes zoowel als die der Kleine Soenda-eilanden zou omvatten.

Hoe dit zij, de in het vorige hoofdstuk besproken, op 22 December 1927 in den Volksraad aangenomen motie-Middendorp, strekkende o. m. tot hernieuwde overweging van de indeeling van geheel Sumatra in gewesten en residenties van den nieuwen stijl, noopte de Indische Regeering tot de verklaring, dat zij de vraag der doorvoering van de bestuurshervorming op dat eiland opnieuw in haar geheel in beschouwing zou nemen, daarbij ten volle aandacht gevend zoowel aan de belangrijke evolutie, welke de toestanden aldaar in de laatste decennia hadden doorgemaakt, als aan het door vele factoren beheerschte verschil tusschen de bestuursvoering op Java en die in de Buitengewesten. De quaestie der ontwikkeling, c. q. vorming, van de lagere autonome gemeenschappen, die den onderbouw der bestuurshervorming moesten uitmaken, zou aan een uitgebreid onderzoek worden onderworpen, waarna, mede in verband met den uitslag van dat onderzoek, de inpassing en overkapping van den onderbouw en de te

*) Of de keuze van dien voor de inheemsche bevolking onverklaarbaren naam gelukkig mocht heeten, ware te betwijfelen.

Sluiten