Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAATREGELEN TOT UITVOERING DER WET

ontwerpen indeeling van het geheele eiland nader gezet zouden worden overwogen.

In zekeren zin mocht het bevreemding wekken, dat eerst thans, nu de Volksraad zich had laten hooren, de Indische Regeering zich gereed maakte tot een dergelijk onderzoek, dat toch stellig aan eiken naderen stap vooraf had moeten gaan.

Een aanzienlijk tijdverlies was opnieuw het gevolg. Te meer nog kreeg dit feit beteekenis toen in het einde van het jaar 1929, kort na mijn wederoptreden als Minister van Koloniën, thans in het tweede Kabinet-Ruys de Beerenbrouck, de economische wereldcrisis ook tot Indië was doorgedrongen en ook daar allengs afmetingen aannam, die een slagboom opwierpen tegen eiken niet volstrekt onvermij delij ken maatregel, aan welken aanzienlijke uitgaven verbonden zouden zijn.

In de buitengewone zitting van den Volksraad in April 1931 werden niettemin in den vorm van een memorie van toelichting bij een aanvullenden begrootingspost aan het oordeel van dien Raad de richtlijnen onderworpen, welke de Indische Regeering na overleg met het Opperbestuur zich voorstelde bij de verdere voorbereiding en uitwerking der bestuurshervorming in de Buitengewesten te volgen.

Hoewel die beraadslaging tot verwerping leidde van den betrekkelijken begrootingspost, leverden de gewisselde bescheiden en de besprekingen in den Volksraad zooveel materiaal voor de verdere voorbereiding van de reorganisatie, dat algemeene kennisneming daarvan voor de in de bestuurspractijk werkzame ambtenaren van overwegend belang werd geoordeeld. In verband hiermede deed de Indische Regeering de daarvoor in aanmerking komende stukken in drukvorm bijeenbrengen.

Rekening houdend met den inhoud daarvan en met hetgeen de voortgezette gedachtenwisseling over het onderwerp alsnog had opgeleverd, bracht de Landvoogd in Juli d.a.v. andermaal een voorstel ter zake bij den Volksraad ter tafel. Dit voorstel betrof de vaststelling van eene wijziging en aanvulling van afdeeling IV der begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932 in dien zin, dat alsnog onder den post „Bestuurshervorming" mede zou worden begrepen de voorbereiding van de indeeling der eilanden buiten Java en Madoera in drie gewesten.

Sluiten