Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAATREGELEN TOT UITVOERING DER WET

organisatic klaar zou liggen, welke die oplossing zou opvangen en in goede banen zou leiden, zich aanpassend ook voor de Buitengewesten aan de eischen van den nieuwen tijd.

Uitgaande van het standpunt, dat, zooals in het algemeen plan reeds was uiteengezet, tusschen gewest en groepsgemeenschap een behoorlijke afstand moest bestaan, ging Haar voorkeur thans uit naar één gewest Sumatra.

Uitvoerig werd in de Memorie in beschouwingen getreden over de inwendige verhoudingen in het gewest met betrekking tot de groepsgemeenschappen als anderszins. Tevens werd er op gewezen, dat in het nieuwe stelsel de thans nog bestaande gewesten in hoofdzaak als groepsgemeenschap zouden herleven. Ook de lagere organen van administratieve en staatkundige beteekenis vonden gezette bespreking, evenals de taak van den Gouverneur en het aan dezen ondergeschikt bestuurspersoneel en de interne ambtelijke decentralisatie.

Voorshands, zoolang overbrenging in den provincialen vorm nog niet aan de orde kwam, zou een Adviseerende Raad den Gouverneur ter zijde staan.

Naast het nieuwe gewest Sumatra, in den ganschen omvang van dat eiland met de onderhoorigheden, dacht de Indische Regeering zich twee andere gewesten van den nieuwen stijl: „Borneo" en de „Groote Oost". Wat deze laatste benaming betrof, verklaarde Zij zich steeds bereid een anderen geschikten naam te overwegen, wanneer Haar die aan de hand werd gedaan.

Groepsge- Als bijlage was o.a. nevens de Memorie overgelegd een voormeenschap- iOQpjg sc}lema eener Sumatraansche groepsgemeenschap, aan het hoofd waarvan, als voorzitter van den Raad der gemeenschap, geplaatst zou zijn de nieuwe Resident-afdeelingshoofd. In den Raad, in meerderheid bestaande uit inheemsche leden, zouden alle bevolkingsgroepen vertegenwoordigd zijn met reserveering van een zeker aantal zetels voor adathoofden. Waar de behoefte daaraan zich deed gevoelen, zouden — evenals op Java en Madoera — ook hier Colleges van Gecommitteerden kunnen worden ingesteld. Op het gebied van het Inlandsch gemeentewezen was aan de groepsgemeenschap een toezichthoudende en organiseerende bemoeienis toegedacht.

Sluiten