Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP DE BESTUURSHERVORMING

Na de gewone schriftelijke wisseling van gedachten werd op Openbare Zaterdag 5 September 1931 een aanvang gemaakt met de open- j^de^voiifsbare behandeling in den Volksraad van het ontwerp-besluit. In- raad.

zonderheid kenmerkte die beraadslaging zich door een uitvoerige rede van den Regeeringscommissaris voor de Bestuurshervorming den Heer Staargaard, die in vorm en inhoud van eene ruime beheersching van het onderwerp getuigde. In groote mate ongetwijfeld was het aan diens grondige beschouwing der uitgebreide materie toe te schrijven, dat een tweetal moties van afwijkende strekking met groote meerderheid van stemmen verworpen werden en ten slotte het voorstel der Indische Regeering door den Volksraad werd aangenomen met 36 stemmen vóór en 21 stemmen tegen.

§ 5. BEHANDELING IN DE STATEN-GENERAAL VAN DE UITVOERING IN DE BUITENGEWESTEN

In de maand Maart 1932 kwam de zaak aan de orde in de Twee- A. Tweede Kade Kamer der Staten-Generaal, aan welke het daartoe strekkend mer*

Schriftelijke

wetsontwerp op 15 December t.v. was ingediend in den vorm van behandeling, een memoriepost eener aanvullingsbegrooting i).

Overeenkomstig het in Indië ingenomen standpunt werd in de Memorie van Toelichting zoowel als in de uitgebreide Memorie van Antwoord op den voorgrond gesteld, de bete'ekenis van een overleg met de Nederlandsche Volksvertegenwoordiging ten aanzien van de hoofdlijnen, welke voor de doorvoering der bestuurshervorming in de Buitengewesten ontworpen waren. In het wezen der zaak betrof het daarbij een gedachtenwisseling, op welke zou worden voortgebouwd voor de verdere afwikkeling van het vraagstuk, waaromtrent te zijner tijd definitieve voorstellen aan de Staten-Generaal zouden worden voorgelegd2).

Ook hier te lande had het onderwerp in woord en geschrift eene levendige belangstelling uitgelokt en dit uit den aard der zaak in de eerste plaats in de kringen der mannen van de Indische bestuurspractijk. Van de hier bestaande vereenigingen op koloniaal

!) Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 1931/1932, blz. 250.

2) De wensch tot een zoodanig voorafgaand overleg was in 1930 bij de behandeling der Indische begrooting uitgegaan van de beide Kamers der Staten-Generaal. Men verlangde in de gelegenheid te worden gesteld, zich over de hoofdlijnen der hervorming uit te spreken vóór nog ter zake in Indië definitieve beslissingen zouden zijn genomen.

Sluiten