Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAATREGELEN TOT UITVOERING DER WET

controleur, hetzij gezaghebber als anderszins, zoodat in den administratieven onderbouw van het Europeesch bestuur geen verandering wordt gebracht.

„Het ligt in mijn bedoeling den Gouverneur-Generaal uit te noodigen, bij de verdere uitwerking der plannen ten aanzien van dit punt overeenkomstig deze conclusie te doen handelen.

De Voorzitter deelde daarop mede, dat eenige leden het woord hadden gevraagd, doch merkte tegelijkertijd op, dat de algemeene beraadslagingen eigenlijk waren afgeloopen en het vanzelf sprak, dat de debatten alleen hadden te loopen over de verklaring van den Minister en wat daarmede ten nauwste samenhing.

Het Kamerlid Mr. Knottenbelt, alsnu het woord verkrijgend, gaf te kennen dat het hem aangenaam was uit de verklaring van den Minister te hebben vernomen, dat deze aan zijne bezwaren tegemoet was gekomen. Hij teekende daarbij aan, dat in de zinsnede: „hetzij controleur, hetzij gezaghebber als anderszins" de woorden: „als anderszins" behalve op posthouders alleen betrekking konden hebben op de uitzonderingsgevallen, waarin een assistent-resident tevens belast is met de functie van hoofd van plaatselijk bestuur in een onderaf deeling zijner assistent-residentie, en dat het in strijd zou zijn met de bedoeling der verklaring, indien men, door onderaf deelingen te doen samenvallen met assistent-residenties, op den assistent-resident de tot nu toe aan controleurs en gezaghebbers opgedragen functie van hoofd van plaatselijk bestuur zou overbrengen ]).

Zonder tegenspraak van den Minister aannemende, dat deze zich met die opvatting vereenigde, verklaarde hij door de mededeeling van dien bewindsman geheel te zijn voldaan.

De volgende spreker, Mr. Joekes, bleef niet in gebreke aan zijn teleurstelling lucht te geven. Zich beroepend op ministerieele verklaringen omtrent toekomstige inkrimping van het Europeesch bestuurskorps, verloor hij uit het oog, dat het bij de door den Heer Knottenbelt gevraagde en door mij gegeven verklaring om de inwendige constructie ging van den onderbouw van het Europeesch Bestuur, niet om de numerieke samenstelling, die in verband met de tijdsomstandigheden en de eischen van het oogenblik uit den aard der zaak steeds aan wisseling onderhevig zou blijven.

Na de verklaring der Regeering mocht en kon de Kamer naar

') Spreker had hierbij de bestaande titulatuur op het oog.

Sluiten