Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP DE BESTUURSHERVORMING

omstandigheden een zeer belangrijke inkrimping van de verschillende onderdeelen der Overheidstaak werd geducht.

Waar de Regeering ten slotte gehoor gaf aan den aandrang om vooralsnog af te zien van de benoeming van Gouverneurs en zich te bepalen tot aanstelling van Regeeringscommissarissen, die voorshands met de nadere voorbereiding zouden worden belast, trad opnieuw een tijdperk van vertraging in. Van dit tijdperk werd gebruik gemaakt om, onder zoodanige leiding, voor het drietal gewesten van den nieuwen vorm, dat de Regeering zich had voorgenomen in de gebiedsdeelen buiten Java en Madoera tot stand te brengen: Sumatra, Borneo en de Groote Oost, de plannen verder te ontwikkelen. Die uitwerking omvatte tevens de voorbereiding — feitelijk ter bevrediging van de oppositie in Nederland — van een paar groepsgemeenschappen, als hoedanig één instelling van dien aard op Sumatra en één op Borneo bij voorbaat in Indië werden aanvaard, om tegelijkertijd met de algemeene hervorming tot verwezenlijking te komen.

In aansluiting aan de vroegere Regeeringsvoorstellen werd daarop bij de begrootingsontwerpen voor het jaar 1938, derhalve na een tijdsverloop van anderhalf jaar ongeveer, de Indische bestuurshervorming met betrekking tot de Buitengewesten opnieuw bij de Staten-Generaal aanhangig gemaakt. Bij zijne beschouwingen ter zake, in de vergadering van de Tweede Kamer van 3 Maart 1938, wees de inmiddels opgetreden Minister van Koloniën, de Heer Weiter, o. m. op de groote beteekenis, die de voorstellen, zooals zij in de voorgebrachte begrooting waren vervat, naar zijn inzien voor een betere staatkundige ontwikkeling in Indië zouden hebben, met name ook met het oog op de voorzieningen, welke in zake de bevordering van de welvaart zouden worden vereischt.

Door de daarop gevolgde goedkeuring van de betrokken begrootingsafdeeling en de nadere bevestiging daarvan in de Eerste Kamer was de budgetaire basis gelegd voor de feitelijke totstandbrenging der bestuurshervorming ook in het gebied van den Archipel buiten Java en Madoera.

Sluiten