Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACTUEELE STAND VAN ZAKEN

Was het hervormingsprogramma nu daarmede voltooid? Het antwoord op die door Dr. Visman gestelde vraag luidde ontkennend. Die voltooiing zou verder plaats vinden onder de hoede van het Departement van Binnenlandsch Bestuur, het normale orgaan daarvoor. Tot deze voltooiing behoorden, behalve verdere staatkundige overdrachten van Landstaak en -bevoegdheden, de bereids in overweging genomen instelling van adviseerende raden in de gewesten Sumatra, Borneo en Groote Oost en de stichting van groepsgemeenschappen in Tapanoeli, Palembang, Minahasa en Ambon, waartoe eerlang voorstellen zouden worden ingediend. Ook de overdracht van bevoegdheden in administratieven kring zou bij voortduring ernstig ter harte worden genomen. Was ook die achterstand ingehaald, dan zou het nieuwe bestuurswezen in geheel Indië van top tot teen hecht georganiseerd zijn tot een harmonisch samenstel van Nederlandsche en Inheemsche krachten, goed hanteerbaar voor de Regeering, omvattend in wel geordende verhouding de daarbij onmisbare speciale diensten, terwijl in aansluiting aan deze ambtelijke organisatie de maatschappelijke krachten in een toenemende reeks van Oostersche en Westersche gemeenschappen op breede schaal tot deelneming in het bestuur geroepen zouden zijn.

De verhouding tusschen centraal en gewestelijk en plaatselijk bestuur zou daarbij zoodanig zijn, dat buiten het centrum aanwezige belangstelling en energie zoowel als ambtelijke plicht met eigen, nog voor uitbreiding vatbare, taak en verantwoordelijkheid zouden zijn ingeschakeld.

„In een tijd als dezen, waarin zooveel aankomt op de Overheid" — met deze woorden besloot Dr. Visman zijne belangrijke mededeelingen — „is de eindelij ke totstandkoming van dit nieuwe bestuurswezen, ook omdat het zooveel opvoedkundige waarde herbergt, een gelukkige omstandigheid".

Sluiten