Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE

Het burgerlijk gezag is, zoolang niet anders is bepaald, het hoogste.

Artikel 67c. i) Waar de plaatselijke omstandigheden het toelaten, worden gedeelten van provinciën bij ordonnantie als zelfstandige gemeenschappen aangewezen.

In elke krachtens het bepaalde in het vorige lid van dit artikel aangewezen gemeenschap wordt bij ordonnantie een raad ingesteld tot regeling en bestuur van de huishouding der gemeenschap.

Wanneer de algemeene of provinciale verordeningen het vorderen, verleenen de besturen dezer gemeenschappen hunne medewerking tot uitvoering daarvan. Bij algemeene verordening wordt bepaald, welk gezag het bestuur der gemeenschap vervangt, wanneer dit die medewerking weigert.

De regeling van de dagelij ksche leiding en uitvoering van zaken, alsmede die van het voorzitterschap van den raad en van de inrichting, de bevoegdheid en de verplichtingen van de besturen dezer gemeenschappen geschieden bij algemeene verordening.

De macht van den Gouverneur-Generaal om de besluiten van de besturen dezer gemeenschappen, die met de wet of met het algemeen belang strijdig zijn, te schorsen en te vernietigen, wordt bij algemeene verordening geregeld.

Wanneer de regeling en het bestuur van de huishouding eener zoodanige gemeenschap door haar bestuur grovelijk worden verwaarloosd, kan bij algemeene verordening de wijze worden bepaald, waarop in het bestuur der gemeenschap met afwijking van het tweede en het vierde lid van dit artikel wordt voorzien.

c. Artikel 68 2) wordt gelezen als volgt:

Voor zooveel bij of krachtens de artikelen 67a en 67c geene andere regelen zijn gesteld, is het bepaalde bij de artikelen 68a, 68b en 68c mede van kracht voor provinciën en voor als zelfstandige gemeenschappen aangewezen gedeelten van provinciën.

d. Artikel 69 3) wordt gewijzigd als volgt:

1°. In het eerste lid wordt achter het woord: „gewesten" ingevoegd: „op Java en Madoera".

2°. In het laatste lid wordt in plaats van de woorden: „op het eiland Java" gelezen: „op Java en Madoera".

e. Artikel 70 4) wordt gewijzigd als volgt:

1°. In het eerste lid wordt achter het woord :„regentschappen" ingevoegd: „op Java en Madoera".

2°. Aan het artikel wordt toegevoegd een vierde lid, luidende als volgt:

') a.v. artikel 121, behoudens eenige redactiewijziging in het vijfde lid en vervanging der woorden: „bij algemeene verordening" in het 3®, 4e, 5e en 6® lid door: „bij ordonnantie".

2) a.v. artikel 122, behoudens vernummering der aangehaalde artikelen.

3) a.v. artikel 126.

*) a.v. artikel 127.

Sluiten