Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE

In de provinciën geschiedt de vaststelling, bedoeld in het vorige lid, door den Gouverneur.

/. Het eerste en het tweede lid van artikel 71 ') worden gelezen als volgt:

De Inlandsche gemeenten verkiezen, behoudens de goedkeuring van het bij algemeene verordening daartoe aan te wijzen gezag, hare hoofden en bestuurders. De Gouverneur-Generaal handhaaft dat recht tegen alle inbreuken.

Aan die gemeenten worden de regeling en het bestuur van hare huishouding gelaten, met inachtneming van de verordeningen, uitgegaan van den Gouverneur-Generaal, van het gewestelijk gezag of van de besturen der bij algemeene verordening aangewezen zelfstandige gemeenschappen.

g. In artikel 131 2), derde lid, onder d, wordt de slotkommapunt vervangen door een komma en volgt daarna de volgende zinsnede: „zoomede de ontwerpen van algemeene verordeningen, voortvloeiende uit de artikelen 67a, 67b, 67c en uit artikel 132, vijfde lid, van dit Reglement".

h. Het vijfde lid van artikel 132 2) wordt gelezen als volgt:

De andere leden worden verkozen op de wijze, bij algemeene verordening te regelen.

i. Artikel 135 2) wordt gelezen als volgt:

De nadere bepaling van het aantal der in het derde, het vierde en het zesde lid van artikel 132 bedoelde leden geschiedt bij algemeene verordening.

1) a.v. artikel 128. Het tweede lid van oud artikel 71 maakt met eenige redactiewijziging thans het derde lid uit. De woorden: „bij algemeene ver vordering" in beide leden vervangen door: „bij ordonnantie".

2) a.v. vervangen door andere bepalingen.

Sluiten