Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOT ZIJN VADEREN VERZAMELD

het graf van zijn vader, waaruit blijkt, dat de uitdrukking van lieverlede van beteekenis veranderd is.

Bovendien vinden we haar ook gebruikt van Mozes, David, Joram, Joas en Achaz, die juist niet in het graf van hun vader werden begraven.

Zoo lezen we van David in 1 Kon. 2 : 10: „En David ontsliep met zijne vaderen, en werd begraven in de stad Davids."

Nu beteekent het werkwoord, dat door „ontslapen" vertaald is, eigenlijk: „zich neerleggen", of „liggen". Maar er zijn ook verschillende teksten, waar het beteekent: „zich neerleggen met het gevolg, dat hij slapen ging," dus „slapen".

Zoo lezen we dan van Mozes in Deut. 31 : 16: „gij zult slapën met uw vaderen."

Het is duidelijk, dat hier over den slaap des doods gesproken wordt.

In de meeste gevallen is daarom de uitdrukking op te vatten, als een verzachtende omschrijving van „sterven".

Wij geven de voorkeur aan de vertaling: „hij ontsliep met zijn vaderen" boven „bij zijn vaderen," omdat niet zoozeer de gedachte, dat hij bij zijn vaderen zich neerlegde op den voorgrond treedt, als wel deze, dat hij met die vaderen den weg van alle vleesch ging.

We komen nu tot de uitdrukking: „hij werd verzameld tot zijn stamgenooten (vaderen)," of „hij voegde zich bij zijn stamgenooten."

Waar deze uitdrukking voorkomt, vinden we het begraven afzonderlijk vermeld. Verder is het merkwaardig, dat ze gebezigd wordt van Abraham, Ismaël en Aaron, personen, die niet bij hun stamgenooten begraven zijn.

In den regel vat men haar dan ook zóó op, dat ze wil zeggen, dat er in de sjeool, de groote verzamelplaats voor alle dooden, onderscheid is. In die doodenwereld ligt ieder bij zijn volk, zijn

Sluiten