Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAT IS „JAHWISME"?

En men beroept zich dan op plaatsen als Ps. 6 : 6; 30 : 10; 88 : 10—13; 115 : 17 en Jes. 38 : 18.

Bovendien wijzen zij er op, dat in het scheppingsverhaal niet wordt meegedeeld, wanneer de sjeool is geschapen.

Sommigen van hen gaan daarbij uit van de gedachte, dat Jahwe eerst alleen nationale God was naast andere goden van de Kanaanieten, Moabieten, Filistijnen enz. Later zou Jahwe pas gehuldigd zijn als de God der gansche aarde.

Anderen wijzen weer naar een geheel tegenovergestelde richting. Zij zeggen: vroeger was er in Israël „doodenvereering". En die dooden werden als „goden" vereerd. En ze beroepen zich op de geschiedenis van de toovenares van Endor, waar we lezen: Ik zie goden uit de aarde opkomen, 1 Sam. 28 : 13.

Tegenover die leer nu, dat de dooden eigenlijk goden waren zou dan het geloof in Jahwe zijn opgekomen en deze nieuwe leer zou het dogma gebracht hebben, dat de dooden niet anders dan „schimmen" zijn, machtelooze en slappe schijnwezens, het omgekeerde juist van goden!

Wat is „Jahwisme"?

We moeten hier eerst de vraag trachten te beantwoorden, wat toch onder „Jahwisme" moet worden verstaan.

Men bedoelt dit met dezen term.

Oorspronkelijk had Israël een heel anderen godsdienst dan dien wij nu uit het O. T. leeren kennen.

Maar later zijn de profeten opgetreden. En die hebben het volk geleerd: Er is maar één God. En dat is Jahwe.

Toen waren er al allerlei verhalen uit ouden tijd in omloop. Maar toen die profetische schrijvers zich aan het werk zetten, hebben zij dat oude materiaal omgewerkt in hun geest, naar de ideeën van de „profetische school".

Sluiten