Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opdat de aandeelhouders het resteerende excedent zullen verkrijgen ; bleef de N. V. bestaan, dan zou voor de verkrijging van het resteerende excedent door de aandeelhouders noodig zijn overdracht aan dezen en niet mogelijk scheiding en deeling of toeëigening.

Uitkeering bij voorbaat.

De vereffenaars hebben, indien de staat van den boedel daartoe aanleiding geeft, bevoegdheid een uitkeering bij voorbaat te doen ; bij voorbaat is in dit artikel genoemd de uitkeering, die aan anderen dan de zaakcrediteuren geschiedt, vóórdat voldoening van het aan dezen verschuldigde heeft plaats gehad ; opdat zoodanige uitkeering zal kunnen plaats hebben, is noodig, dat de staat van den boedel daartoe aanleiding geeft ; opdat zulks het geval zal kunnen zijn, is een onvoorwaardelijk vereischte, dat met zekerheid vaststaat de mogelijkheid van integrale en onbelemmerde voldoening der zaakcrediteuren, en waar door de wet slechts wordt gevorderd, dat de staat van den boedel tot de uitkeering bij voorbaat aanleiding zal geven, is het voor de vereffenaars niet onmogelijk op grond der aanwezigheid van dit surplus alleen een uitkeering bij voorbaat te doen.

Aan de vereffenaars wordt gegeven de bevoegdheid tot het doen van een uitkeering bij voorraad ; eene daartoe strekkende verplichting is den vereffenaars niet opgelegd.

Voorschriften betreffende de wijze van afwikkeling.

De formeele afwikkelingsregelen voor de ontbonden N. V. worden gevonden in de artikelen 56a tot en met 56/ W. v. K., waarvan de tekst hier volgt.

Artikel 56a W. v. K. luidt als volgt :

EENIGE UITKEERING, ALS BEDOELD BIJ HET VORIG ARTIKEL, MAG NIET GESCHIEDEN DAN NA VERLOOP VAN TENMINSTE TWEE MAANDEN, NADAT ZIJ DOOR DE VEREFFENAARS DOOR MIDDEL VAN DE NEDERLANDSCHE STAATSCOURANT EN HET BIJ ARTIKEL 55a BEDOELDE NIEUWSBLAD IS AANGEKONDIGD ONDER MEDEDEELING, DAT HET PLAN VAN UITKEERING, HOUDENDE DE GRONDSLAGEN DER VERDEELING, TER KENNISNEMING VOOR EEN IEDER IS NEERGELEGD TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER EN BIJ HET KANTOOR DER VENNOOTSCHAP, INDIEN DAT KANTOOR NOG BESTAAT.

BINNEN DIEN TIJD KAN IEDER BELANGHEBBENDE TEGEN DE UITKEERING OF DE WIJZE VAN VERDEELING IN VERZET KOMEN.

DIT VERZET GESCHIEDT BIJ EEN AAN DE VEREFFENAARS

UITKEERING BIJ VOORBAAT ; WIJZE VAN AFWIKKELING.

Sluiten