Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRONDSLAGEN DER VERDEELING ; NEDERLEGGING.

Hoewel het plan van uitkeering niet behoeft in te houden een rekening en verantwoording, aangezien immers het afleggen daarvan afzonderlijk geregeld wordt in artikel 56e W. v. K., zal de inhoud daarvan toch van dien aard moeten zijn, dat een ieder, wiens belangen met het al of niet doen eener uitkeering of de wijze van de verdeeling gemoeid zijn, uit het plan van uitkeering duidelijk kan zien, of en in hoeverre met zijn rechten en belangen is rekening gehouden.

Wanneer voldoening der crediteuren heeft plaats gehad, zal zulks moeten worden vermeld, alsmede hoe hoog dit bedrag was en of het geheele resteerende saldo in eens wordt uitgekeerd, dan wel slechts een gedeelte daarvan voorloopig tot uitkeering komt ; wanneer een uitkeering bij voorbaat zal geschieden, zal het plan van uitkeering dienen in te houden, dat en of voldoening der zaakscrediteuren tot het voor hunne voldoening benoodigde bedrag is gereserveerd en op eenigerlei wijze veilig is gesteld.

Door de wet wordt uitdrukkelijk aangegeven, dat het plan van uitkeering moet inhouden „de grondslagen der verdeeling" ofschoon, zooals daareven opgemerkt, niet mag worden aangenomen, dat deze grondslagen der verdeeling den eenigen inhoud van het plan van uitkeering zouden vormen.

Onder „grondslagen der verdeeling" moeten zoowel feitelijke, als juridische grondslagen daarvan worden verstaan.

Verschillende soorten van juridische grondslagen werden reeds behandeld bij de bespreking van het vorige artikel en een zeer groote variëteit daarvan is nog mogelijk, zoowel wat betreft verdeeling van winst als van (overig)saldo tengevolge van contractueele regeling, die uit den aard dient te worden geobserveerd.

Als feitelijke grondslag der verdeeling, die ook zal dienen te worden vermeld, kan bijvoorbeeld worden genoemd het feit, dat de vereffenaars, wanneer niet het geheele saldo ineens tot uitkeering komt, hebben gemeend, bepaalde gerechtigden bij de eerste uitkeering in het geheel niet of slechts gedeeltelijk te moeten voldoen, in verband met een gemakkelijkere en economischer wijze van voldoening bij verdere afwikkeling van den boedel ; naast dit voorbeeld zijn uit den aard ook vele andere feitelijke grondslagen te noemen ; waar de wet geen duidelijke omschrijving geeft van datgene, wat is te verstaan onder „het plan van uitkeering, houdende de grondslagen der verdeeling", kan slechts in het algemeen worden gezegd, dat mededeeling moet worden gedaan van de juridische en feitelijke grondslagen en andere gegevens, bij afwezigheid waarvan belanghebbenden gedwongen zijn, te grijpen naar het in artikel 56a W. v. K. genoemde verzetmiddel.

Accountantsvoorlichting kan zeer dienstig zijn.

Nederlegging.

De nederlegging der vereischte bescheiden moet geschieden ten kanVI 40

Sluiten