Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nederlegging ; verzet.

tore van het Handelsregister, waar de N. V. gevestigd is/was (artikel 37e W. v. K. lid 2) en ten kantore der vennootschap, indien dit — wat niet een vereisehte blijkt te zijn — na de ontbinding is blijven voortbestaan : op beide plaatsen moet kennisneming voor een ieder mogelijk zijn.

Verzet.

Binnen den tijd van twee maanden na de aankondiging, kan verzet1 worden gedaan ; door een exploit van verzet wordt geschorst de aangekondigde uitkeering, een verlenging van den termijn tot het doen van verzet voor andere personen heeft dit verzet niet tengevolge : de termijn van twee maanden is een fatale termijn voor ieaer en voor goed ; betwijfelbaar is of in eerste instantie voeging alsnog toegelaten, dan wel uitgesloten moet worden geacht.

Het verzet kan geschieden tegen de uitkeering of tegen de wijze van verdeeling, door iederen belanghebbende ; derhalve door de zaakscrediteuren tegen het plaats vinden van eene uitbetaling aan anderen en door de gerechtigden tot winst of saldo tegen de wijze van verdeeling ; het is echter ook denkbaar als practisch van belang, dat aandeelhouders of andere tot winst of saldo gerechtigden zich tegen uitkeering (op een bepaald moment) verzetten, en de ruime omschrijving der wet, die in het algemeen spreekt van „belanghebbenden", noch ook de geest der wet brengt bezwaren mede tegen de opvatting, dat door anderen dan zaakscrediteuren verzet kan worden gedaan tegen het plaats grijpen der uitkeering.

Het verzet geschiedt bij exploit van dagvaarding, beteekend aan de vereffenaars, die als zoodanig partij zijn in deze procedure, ten kantore der ontbonden vennootschap, of indien zoodanig kantoor ontbreekt, aan de woonplaats van slechts één der vereffenaars, terwijl de relatieve competentie blijft bepaald worden door de plaats van vestiging der N. V. ; aangezien overigens geen afwijkende bepalingen zijn gemaakt, geldt voor de in artikel 56a W. v. K. genoemde dagvaarding al datgene, wat voor de dagvaardingen is voorgeschreven in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, bepaaldelijk betrekkelijk datgene, waarvan gesproken wordt in artikel 53 W. v. B. Rv, het onderwerp en de middelen van den eisch en de duidelijke en bepaalde conclusie ; de conclusie der dagvaarding wordt door artikel 56a W. v. K. uitdrukkelijk omschreven ; een voldoende duidelijke en bepaalde conclusie is derhalve aanwezig, indien wordt gevraagd een vonnis, dat de uitkeering niet of niet zooals zij is voorgenomen, zal mogen geschieden of vaststelling door den rechter van het bedrag, waartoe uitkeering zal mogen geschieden, of van de grondslagen, waarnaar de uitkeering zal hebben te geschieden ; uit den aard der zaak is het geoorloofd, toelating slechts van een bepaaldelijk in de dagvaarding omschreven uitkeering of op bepaaldelijk genoemde grondslagen berustende, te vragen.

1 Prof. Mr. E. J. J. van der Heijden t. a. p n°. 391 pag 469. Mr. Dr. L. E. Visser t. a. p. n°. 1776 pag. 291.

Sluiten