Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ministerieele verklaring 217-221 ; — t. a. v. wijzigingen 470-473.

Machtiging van aandeelhouders tot bijeenroeping van algemeene vergadering 395-396, 398-401. es

Matigingsrecht van den Rechter 523-524.

N. V. Definitie der— 273-276 ; ontstaan derrechtspersoonlijkheids bezittende vereeniging 176—180 ; ontstaan van rechten en verplichtingen voor de — 180-186 ; kapitaal en vermogen der — 198-199 ; de aandeelen der — 199-200 ; naam en plaats van vestiging der — 210-213 ; doel der 213—216 ; uitgaande stukken der — 230—231 ; —- houdster van eigen aandeelen 312-314.

Notarieele acte van oprichting 176 v.v. '• — van wijziging 468.

Nietigheid der besluiten der algemeene vergadering 476 v.v. ; —gronden 482-484 ; inroeping der — in rechte 477-480 ; inroeping der — door derden belanghebbenden en aandeelhouders 480-482 ; aard van het vonnis uitsprekende de — van een besluit 477-480 ; gevolgen der — 477^480 ; termijn voor instellen der actie tot verklaring der — 484^86

Oligarchische clausule 488-489, 530-531.

Omvang van de vertegenwoordiging door het bestuur 507.

Onrechtmatige daad van het bestuur 506.

Ontbinding der N. V. 604-641 ; gevallen van — der N. V. 604-612 ; vordering tot — door O. M. 225-229.

Ontheffing van stortingsverplichting 271-272 ; vormen van — 334 ; teruggave tegenover — 330-331 ; omstandigheden der — 331-332 ; geoorloofde — 272-274.

Ontslag van vorige aandeelhouders 263-264 ; — van bestuurders 521-523 ; • van quasi-bestuurders 494 ; — van commissarissen en derden-commissarissen 567-568.

Organisatie van het bestuur 539-541.

Overgang van verplichtingen uit het aandeel 261-262.

Overdracht der rechten uit het aandeel 253-261 ; — van eisen aandeelen der N. Y. 307-308.

Plaats van vestiging der N. V. 210-213 ; — der algemeene vergadering 410.

Plan van uitkeering 628-629 ; nederlegging van — 629-630 ; verzet tegen — 630-631.

Pand verleening door bestuurders der N. V. 551-553 ; —verleening door quasi-bestuurders der N. V. 495 ; —verleening door commissarissen 579 ; —verleening door vereffenaars 621.

Quasibestuurder. Toepasselijkheid van wetsbepaling t. a. v. — 488-497 ; gemachtigde tot stemming ter algemeene vergadering 490-491 ; vertegenwoordigingsdaden van — 491-493 ; andere dan vertegenwoordigingsdaden van — 493 ; competentieregeling t. a. v. — 493-494 ; schorsing en ontslag van — 494 ; bezoldiging van — 494.

Quorum ter algemeene vergadering 499 ; volgens artikel 53 W. v. K.

Rechten van aandeelhouders als zoodanig 464—465 ; — en verplichtingen van bestuurders 534-539.

Rechterlijke bevoegdheid en procesregels t. a. v. het bestuur 512-515.

Rechtsvordering op grond van artikel 49a W. v. K. 518.

Reglement voor commissarissen 555-557 ; bekendmaking van — 557-558.

Regresrecht van aangesproken aandeelhouders 265.

Rekening en verantwoording der vereffenaars 638-639.

Rente van stortingen 298-307 ; bouw— 301-304.

Reserve vorming 323-352 ; karakter van de — 352-355 ; soorten van — 352-355 ; verliesdelging anders dan uit — 355-357.

Sluiten