Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sanctie op voorschriften betreffende de algemeene vergadering 411-412.

Schuldvergelijking. Verbod van — 274.

Stemgerechtigden. Quorum van — 458-459.

Stemgerechtigdheid. Algemeene — 435-436.

Stemmen. Gelijke aandeelbedragen, gelijke - 439 ; volstrekte meerderheid van — 456-458 ; blanco — 458.

Stemming. Evenredigheidsbeginsel t. a. v. de — 438-439 : beperkend evenredigheidsbeginsel t. a. v. de — 439 ; verbod van gunstiger beperking t. a. v. de — voor grootere aandeelbedragen 440-441 ; wijze van — 459.

Stemrecht. De in hun — te beperken aandeelhouders 441—142 ; vrije regeling van het — 445 ; uitdrukking van het •— in breukcijfers 445-447 ; wettelijke beperking van het — 447-453 ; —systemen 436-437.

Stemmental. Beperking van het — 442-445.

Schorsing. Definitie, omvang, werking van — 519-520 ; — en ontslag van quasiebestuurders 494 ; aanvechtbaarheid der — 520 ; onrechtmatige — 521 ; opheffing der — 521-522; - - der bestuurders door commissarissen 571-572 ; gevolgen der — der bestuurders door commissarissen 572-573 ; onrechtmatigheid der — der bestuurders door commissarissen en schadevergoeding 573-574 ; opheffing dier — 574—576 ; — en ontslag van commissarissen en derden-commissarissen 567-568.

Samenstelling van het bestuur 497-500.

Schadevergoeding bij uitoefening van het enquêterecht 592-593.

Schriftelijk verslag bij uitoefening van het enquêterecht 597.

Stukken. Uitgaande — der N. V. 230-231.

Storting. Ontheffing van verplichting tot — 271-274 ; teruggave van — 314 ; voorwaarde voor en beperking van teruggave van — 318 ; gevolgen van teruggave van — 321; aanduiding der wijze van teruggave van — 326-329 ; teruggave van — tegenover ontheffing 330-331.

Sonder rechte 463.

Taak van het bestuur 497 v.v. ; — van commissarissen 554-555.

Teruggave van stortingen 314 ; voorwaarde voor en beperking van — van storting 318 ; gevolgen van — van storting 321 ; aanduiding der wijze van — van stortingen 326-329 ; — van stortingen tegenover ontheffing 330-331.

Terugbetaling buiten aanwezigheid van winst en/of regeling in de acte 334 v.v.

Toebedeeling van aandeelen bij scheiding 266-268.

Toekenning van bevoegdheden aan anderen dan de algemeene vergadering 387-388.

Uitgaande stukken der N. V. 230 231.

Uitkeering bij voorbaat 625 ; voorloopige — 631-633.

Vaststelling van balans- en winst- en verliesrekening 379-380.

Verantwoording. Rekening en — 636-638.

Vereffenaars. Benoeming van — 618-619 ; rechtstoestand van — 619-621; forum der — 621 ; pandrecht gegeven door — 621.

Vereffening. Commissarissen der N. V. gedurende de — 622 ; winst en verliessoorten bij — 623-625 ; heropening der — 638-639 ; speciale soorten van — 639-640.

Vergadering. Hoogste macht bij de algemeene — van aandeelhouders 384-385 ; beperking der bevoegdheden der algemeene — 386 ; toekenning van bevoegdheden aan anderen dan de algemeene —• 387-388; jaarvergadering, termijn der —, gewone — 389-393 ; bevoegdheid tot bijeenroepen eener voorgeschreven algemeene — 395, eener niet voorgeschreven algemeene — 397 ; machtiging van aandeelhouders tot bij-

Sluiten