Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL 396 W. v. K.

Vordering tot volstorting tegen een aandeelhouder na overdracht zijner aandeelen aan een derde, — zonder dat die overdracht is ingeschreven in het register van aandeelhouders — toegewezen.

Hof 's-Gravenhage 22 Februari 1937, N. J. 1937, N°. 984.

Het artikel is niet van toepassing, indien de vorige aandeelhouder zijn aandeel heeft overgedragen onder heerschappij der oude wet.

Rechtbank Amsterdam 7 Febr. 1930, N. J. 1930, 1270. H. R. 30 Januari 1931, N. J. 1931, 764.

ARTIKEL 40 W. v. K.

Tegen de executie eener vordering op eene N. V. kan deze beroep doen op een tegenvordering haar toekomend wegens door haar toen reeds benoemden directeur aan den executant gedane leveranties, toen de N. V. reeds in oprichting was.

Hof 's-Gravenhage 25 Juni 1934, N. J. 1934, 1507.

Vergelijk ook Rechtbank Utrecht 9 Januari 1924, N. J. 1924, 972.

Rechtbank 's-Hertogenbosch 16 November 1923, N. J. 1924, 1054.

Hof Leeuwarden 10 Februari 1926, W. 11564.

H. R. 17 Dec. 1926, N. J. 1927, 257.

ARTIKEL 40a sub d W. v. K.

Volstorting van aandeelen door inbreng van koopmansgoederen reeds onder de oude wetgeving toegelaten.

Rechtbank Groningen 25 Juni 1926, N. J. 1927, 813.

Rechtbank 's-Gravenhage 22 Januari 1924, W. 11280.

ARTIKEL 41 W. v. K.

Geldleening of aandeelhouderschap.

Hof 's-Hertogenbosch 10 November 1925, W. 11566.

ARTIKEL 41a W. v. K.

Dit artikel is van openbare orde ; nietigheid geldt echter slechts voor zoover bij de betroffen transactie de statuten zijn overschreden. Rechtb. Rotterdam 19 Februari 1935, N. J. 1935, 1368.

Door den inkoop van eigen aandeelen gaat het aandeel niet door schuldvermenging te niet, althans indien deze ingekocht zijn om ze als vermogensbestanddeelen te blijven bezitten. De N. V., die eigen aandeelen bezit, is niet van zelf gewone en volledige aandeelhoudster. De N. V. heeft geen stemrecht en neemt niet deel aan de liquidatie en de verdeeling van het saldo ; ten aanzien van de dividend uitkeering dienen de aandeelen op gelijken voet te worden behandeld als die, welke zich in handen van derden bevinden.

Arbitrale uitspraak Batavia 11 October 1933, N. J. 1933» 1710.

ARTIKEL 42 W. v. K.

Doel en karakter van jaarbalans, winst- en verliesrekening ?s rekening en verantwoording van door het bestuur der N. V. gevoerd beheer en de resultaten daarvan aan de aandeelhouders.

Hof 's-Gravenhage 19 Februari 1931, N. J. 1931, 1080.

Anders H. R. 11 December 1931, N. J. 1932, 157.

Sluiten