Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De algemeene vergadering had, nu bij de acte van oprichting niets anders is bepaald, moeten zijn bijeengeroepen door het bestuur, zoodat de bijeenroeping door één van de twee bestuurders, zonder medewerking van den anderen, niet op wettige wijze is geschied.

H. R. 6 April 1936, N. J. 1936, N°. 1045.

ARTIKEL 43c W. v. K.

De in dit artikel genoemde termijn van 6 weken kan door den President

der Rechtbank in kort geding worden bekort.

President Rechtbank Arnhem 11 December 1933, N. J. 1934, 592.

ARTIKEL 43d W. v. K.

Het in dit artikel bedoelde redelijk belang is niet afzonderlijk privé belang van iemand, die aandeelhouder is, doch het belang van een aandeelhouder in die qualiteit als lid der N. Y.

President Rechtbank Zutphen 28 Augustus 1931 N. J. 1931, 1348. Het doel der vergadering moet worden in aanmerking genomen bij de beoordeeling van het redelijk belang.

President Rechtbank Groningen 11 Januari 1934, N. J. 1934, 122.

Voorziening bij den President in kort geding tegen diens aanwijzing van een voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders is niet mogelijk. De President trad op grond van art. 436 W. v. K. op als gewone rechter ; daartegen kan de President in kort geding geen beschikking geven.

Hof Amsterdam 18 October 1934, N. J. 1934, 1731.

Pres. Rechtbank Amsterdam 4 October 1932, N. J. 1934, 17.

ARTIKEL 43^ W. v. K.

Schorsing van een commissaris is niet rechtsgeldig indien bij den oproep tot de algemeene vergadering van aandeelhouders niet is aangegeven, dat over die schorsing zal worden gehandeld. Al zegt art. 50 W. v. K, dat een commissaris ten allen tijde kan worden ontslagen, dit neemt niet weg, dat die algemeene vergadering tot het nemen van besluiten bevoegd moet zijn overeenkomstig de in het algemeen daarvoor geldende voorschriften.

Rechtbank Amsterdam 22 Maart 1935, N. J. 1936, N°. 327.

ARTIKEL 44 W. v. K.

Het niet voltallig zijn der algemeene vergadering eener N. V., die niet is belegd ter plaatse, waar de N. V. gevestigd is, heeft enkel onwettigheid der genomen besluiten tengevolge.

Rechtbank Maastricht 17 Juni 1937, N. J. 1938, N°. 42.

ARTIKEL 44a W. v. K.

De vordering tot nietigverklaring, ingesteld door aandeelhouders eener N. V., die niet zijn in staat gesteld om de vergadering bij te wonen, omdat de secretaris van commissarissen geweigerd heeft, de van tevoren bij hem te deponeeren aandeelen in ontvangst te nemen, moet worden toegewezen. Ook de wel toegelaten aandeelhouders kunnen niettegenstaande hun aanwezigheid en deelneming aan de stemming, een beroep op nietigheid doen.

Hof 's-Gravenhage 30 Juni 1930, N. J. 1930, 1497.

Sluiten