Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL 47 W. v. K.

Uit de omstandigheden van het geval mag worden afgeleid, dat voldaan is aan het door de wet gestelde vereischte, dat voor het teekenen van handelspapier boven f 2500 de medewerking der meerderheid der commissarissen noodig is.

Hof 's-Gravenhage 12 Januari 1933, W. 12639.

H. R. 17 November 1933, N. J. 1934, 671.

Nu de afrekening met cliënt slechts is geteekend door één directeur, terwijl de statuten van appellante bepalen, dat alle stukken, die een kwijting inhouden, geteekend moeten zijn door twee directeuren, is de Bank daardoor niet gebonden.

Hof Leeuwarden 16 Januari 1935, N. J. 1935, 1393.

De bepaling der statuten, dat in de aangegeven gevallen de directie noodig heeft de goedkeuring van commissarissen, heeft niet uitsluitend interne 'werking, doch is bestemd om naar buiten te werken.

Hof Amsterdam 9 December 1937, N. J. 1938, N°. 427.

Het aankoopen van een onroerend goed valt onder het begrip „daad van eigendom" bedoeld in art. 1833 lid 2 B. W. en dientengevolge ook onder het begrip „beheer van haar vermogen" in artikel 47 W. v. K. Rechtbank Amsterdam 29 April 1937, N. J. 1938, N°. 145.

Vgl. ook Rechtbank Breda 29 October 1929, N. J. 1930, 522.

Optreden in rechte van eene N. V. „vertegenwoordigd door haar directeur".

Rechtbank Arnhem 29 October 1936, N. J. 1937, N°. 283.

Het is niet wetsvereischte, dat in de dagvaarding word vermeld, dat de N. Y. in rechte optreedt door middel van een overeenkomstig de statuten met de noodige volmacht toegerust orgaan. Door een latere toestemming worden de zonder vereischte toestemming verrichte handelingen gedekt. Rechtbank 's-Gravenhage 8 October 1936, N. J. 1937, N°. 820.

Ingevolge artikel 47 W. v. K. kan alleen het bestuur eener N. Y. op vraagpunten worden gehoord.

Hof Amsterdam 13 December 1934, N. J. 1935, 252.

Bekrachtiging eener overeenkomst, onderteekend door niet alle statutair

voorgeschreven organen, is mogelijk.

Hof 's-Gravenhage 25 April 1932, N. J. 1932, 1709.

Onrechtmatige beroepsdaden van den directeur eener N. V. binden dien directeur en de N. V. hoofdelijk tot vergoeding.

Rechtbank Roermond 20 Juni 1930, N. J. 1931, 455.

Voor eene door eene N. V. gepleegde octrooi-inbreuk is naast de N. V.

ook haar directeur aansprakelijk.

Rechtbank Rotterdam 5 Juni 1931, N. J. 1932, 196.

ARTIKEL 47a W. v. K.

Dit artikel heeft niet willen afwijken van het uitgangspunt der wet, dat bij meerhoofdigheid der directie bij optreden naar buiten, gemeenschappelijk overleg der leden der directie onderling moet mogelijk zijn. Kantonger. Amsterdam 17 Mei 1935, N. J. 1937, 720.

ARTIKEL 47b W. v. K.

De directie eener N. Y. moet tegenover derden beschouwd worden als

Sluiten