Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

Hoofdstuk VII. De organisatie van streekvoorziening door

gemeentebedrijven

§ 1. De vormen van gemeentelijke streekvoorziening . . 189 Eigen voorziening van landelijke gemeenten. Gemeenschappelijke bedrijven. Samenwerking tusschen stad en platteland.

§ 2. Gemeenschappelijke bedrijven '91

Organisatorische problemen. Artikelen 121 en 122 (oud) Gemeentewet. Beheerscommissies onder de oude bepalingen. Wetswijziging 1931. Beheer door commissie. Bedrijf met rechtspersoonlijkheid.

§ 3. Streekvoorziening door stedelijke bedrijven .... 209 Levering aan een distributiebedrijf. Levering en detail in de buitengemeente. Tusschenvormen. Juridisch karakter der overeenkomst. Winst op levering aan of in buitengemeenten. Kolenclausule. Algemeene herzieningsbepaling.

hoofdstuk VIII. De organisatie van de administratie der

bedrijven

§ 1. Inrichting van de administratie 220

Boekhouding. Kostprijsberekening. Technische gegevens. Bedrijfsbegrooting. Bedrijfsrekening.

§ 2. De organen van de financieele administratie . • • 226 Bedrijfsleider-administrateur. Boekhouder-kassier. Afzonderlijke kassier. Combinatievormen. Centrale boekhouding. Centraal kasbeheer.

§ 3. De controle van de administratie 244

Interne en externe controle. Deskundige controle. Wetsontwerp Vereeniging van Gemeente-accountants. Gemeentelijke controlediensten. Controle door public accountants. Verificatiebureau der Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten. Aard der controle.

§ 4 Administratieve inrichting van slechts formeele be-

.. 951 drijven

Diensten in bedrijfsvorm. Diensten van publieke werken.

Omslagmethodes. Fondsen. Admmistratiebedrijven. Lee-

ningsbedrijf.

Sluiten