Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING

Wie een verhandeling over gemeentebedrijven wil schrijven, Strekicing van kan de materie uit verschillenden gezichtshoek aanvatten. Het onderzoek.

Hij kan zijn uitgangspunt kiezen in de bestaande economische verhoudingen, waarbij de voorziening in de menschelijke behoeften in den regel is overgelaten aan particuliere ondernemers, die worden gedreven door winstbegeerte en in toom gehouden door de winstbegeerte van anderen — zich openbarend in wezenlijke of mogelijke concurrentie. Hij zal dan gemeentelijk bedrijfsbeheer moeten zien als een uitzondering op den regel, een uitzondering, die bijzondere verklaring en rechtvaardiging vereischt.

Ook kan hij zich plaatsen op het standpunt van hen, die het tegenwoordige economische stelsel onjuist achten en dit willen vervangen door een economische orde, waarbij het productieapparaat en dus de behoeftenvoorziening in handen van de gemeenschap is. De exploitatie van bedrijven door gemeenten zal hij dan beschouwen als een voorloopster of een gedeeltelijke verwezenlijking van zijn ideaal. Naar de mate, waarin zij dit ideaal nabij komt, zal hij deze exploitatie waardeeren, en de problemen,

welke zij oplevert, zal hij overeenkomstig de strekking van zijn ideaal willen behandelen.

Nog een derde uitgangspunt is mogelijk. Daarbij wordt het gemeentelijk bedrijfsbeheer als een gegeven feit aanvaard. Van dit feit dienen wel het ontstaan en de begrenzing ten aanzien van het overige economische leven te worden onderzocht. Hierbij is het dan noodig aandacht te geven aan de twee andere beschouwingswijzen van het gemeentelijk bedrijfsbeheer, echter niet als uitgangspunt voor een beoordeeling, doch wegens de practische beteekenis,

die deze remmend dan wel bevorderend bij het ontstaan van gemeentelijke bedrijven hebben gehad.

Hoofdobjecten van het onderzoek zijn evenwel daarbij plaats en beteekenis van het gemeentebedrijf in het gemeentelijk bestel en de vragen van zijn organisatie en zijn functionneering.

Dit derde uitgangspunt is het mijne en de strekking en omvang

Simons - Gem.-bedr.

Sluiten