Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF IN HET GEMEENTELIJK BESTEL

Ook wanneer de gemeenten het haar taak achten maatregelen te treffen tot voorziening in behoeften harer ingezetenen, is niet de eenige weg daartoe, dat zij zelf de inrichting en exploitatie van een daartoe strekkenden dienst ter hand nemen. Zij zouden dit kunnen overlaten aan particulier initiatief, dat uit commercieele of ideëele overwegingen spruit, terwijl de gemeenten zich tot het geven van steun en het houden van toezicht zouden beperken.

Van een dergelijken terugkeer tot een vroegere étappe op den weg naar de gemeentelijke exploitatie — zoo moet zulk een stap in het licht van de tot dusver normale ontwikkeling wel worden gezien — is een enkel voorbeeld aan te wijzen. Algemeen zal,

naar het mij voorkomt, dit verschijnsel niet worden.

Ten tweede kunnen verschillende oorzaken leiden tot centralisatie of concentratie van de behoeftenvoorziening en daardoor de gemeenten op zich zelf een minder belangrijke plaats hierbij doen vervullen. Tendenties hiertoe zie ik wel aanwezig, ik wijs hier als voorbeeld slechts op de geleidelijke naasting van de plaatselijke telefoonnetten en op de ontwikkeling van de electriciteitsvoorziening, die meer en meer in handen van provinciale bedrijven komt te liggen. Dit onderwerp wordt in het laatste hoofdstuk behandeld.

Ook indien deze tendenties zich in de naaste toekomst verder zouden voortzetten, zoo zou toch het eigen gemeentelijk beheer van inrichtingen ten behoeve van haar ingezetenen wel van zooveel beteekenis blijven, dat de problemen, welke het doet rijzen, alleszins waard zijn bestudeerd te worden.

§ 2. Afbakening van bedrijven en diensten

De dienende taak van de gemeente, waarvan aard en omvang in de vorige paragraaf zijn aangegeven, wordt ten uitvoer gelegd door de gemeentelijke diensten en bedrijven. Dit boek handelt over de gemeentelijke bedrijven en het is dus noodig tusschen beide, tusschen diensten en bedrijven tot een afbakening te komen.

Wij zijn geneigd een onderscheiding in de Gemeentewet te Onderscheizoeken. di^volgens

De Gemeentewet doet echter niet één, doch twee criteria aan meentewet. de hand, een formeel en een materieel criterium en deze dekken

Sluiten