Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF IN HET GEMEENTELIJK BESTEL

wil ik de grens echter niet te scherp trekken. Waar de problemen voor bedrijven en diensten gelijk zijn — en dat is vooral bij vragen van organisatie — worden, zoo vaak hiertoe aanleiding is, de diensten niet buiten beschouwing gelaten.

Voorts verdient het gebruik van den formeelen bedrijfsvorm voor takken van dienst, die materieel geen bedrijven zijn, de noodige aandacht. Deze zijn nog in twee groepen te onderscheiden.

De eerste groep is die van de diensten, waarvoor artikel 252, Diensten in eerste lid der Gemeentewet is toegepast. Hierdoor wordt op natuurlijke wijze een afzonderlijke financieele administratie — bijna steeds naar de beginselen der commercieele boekhouding — verkregen. Dit kan van nut zijn om een zuiverder inzicht te verkrijgen in de resultaten van het beheer en daardoor ten goede komen aan het streven naar efficiency. Bij de diensten, welke in het bijzonder voor de gemeente zelf werken, kan de afzonderlijke financieele administratie gekozen zijn om een juistere verdeeling van de kosten van den dienst over de verschillende onderdeelen der gemeentehuishouding te bereiken.

De formeele bedrijfsvorm kan voorts worden gebezigd om voor Fondsen, de zgn. fondsen, bepaalde onderdeelen van de gemeentelijke financiën, een afzonderlijk overzicht te verkrijgen. Inrichtingen zijn dit uiteraard niet en ook „takken van dienst" kan men ze slechts oneigenlijk noemen. De behoefte om van zekere gedeelten der financiën een afzonderlijke boekhouding te voeren doet zich echter in de practijk voor en dit heeft wel geleid tot het kiezen van den bedrijfsvorm.

Ik meen, dat het niet juist zou zijn in een Nederlandsch boek over gemeentebedrijven buiten beschouwing te laten de mogelijkheden,

welke de bedrijfsvorm der Gemeentewet ook buiten het terrein der eigenlijke bedrijven biedt. Op de vragen, welke beide groepen formeele bedrijven opleveren, kom ik dus in latere hoofdstukken terug.

§ 3. Overzicht van de bestaande gemeentebedrijven

De gemeentebedrijven kunnen wij naar de in de vorige paragraaf gemaakte indeelingen onderscheiden in bedrijven in materieelen

Sluiten