Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTSTAAN VAN HET GEMEENTEBEDRIJF

van den strijd over geconcessioneerde of gemeentelijke bedrijven in het kort weergegeven.

Thans dienen wij de in den strijd gebezigde argumenten pro en contra de twee beheersvormen op hun eigen waarde te onderzoeken.

In het algemeen is als voordeel van het particuliere bedrijfsbeheer krachtens een concessie of vergunning aan te merken, dat het risico van het bedrijf ten laste van particulieren blijft en dus niet ten laste van de gemeente komt. Dit voordeel berust uitsluitend op een vergelijking met gemeentelijk beheer. Dit is ook het geval met de overige voordeelen van het particuliere bedrijfsbeheer en deze blijken derhalve het best, wanneer ik de bezwaren, die tegen gemeentelijk bedrijfsbeheer worden aangevoerd, opsom. Omgekeerd blijken de voordeelen van gemeentelijk beheer uit de bezwaren van het particulier beheer krachtens een concessie of vergunning.

Een vergelijking tusschen beide beheersvormen is mitsdien het gemakkelijkst te trekken op grond van de bezwaren, die tegen elk dezer vormen worden gekoesterd x).

Beginnen wij met de bezwaren van het geconcessioneerde beheer. Bezwaren van

1. De concessionaris exploiteert het bedrijf met het oogmerk doneerde"8 winst te maken. Voorzoover hij daartoe niet door de concessie- beheer, voorwaarden verplicht is, zal hij weinig geneigd zijn maatregelen tot een wenschelijke voorziening in de door het bedrijf te bevredigen voorziening behoeften te nemen, indien deze tot vermindering van zijn winst sc'iac'enzouden leiden. Het is uiteraard mogelijk, dat een concessionaris een ruimere opvatting van zijn positie heeft. Doch in beginsel kan hem niet worden verweten, dat hij zich bij de bedrijfsvoering richt naar hetgeen voor hem het voordeeligste is, mits hij slechts de concessievoorwaarden nakomt. Het is niet zijn taak voor de behartiging van een algemeen belang zorg te dragen, dat is de functie van zijn wederpartij bij de concessie, de gemeente.

*) Zie bij dit hoofdstuk ook behalve de verder aangehaalde werken Brees, Les régies et les concessions communales en Belgique, 1906, en Bouvier, Les régies municipales,

1910.

Sluiten