Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTSTAAN VAN HET GEMEENTEBEDRIJF

gemeente bij de overname een bedrag moet betalen, gelijk aan de gekapitaliseerde winst van het bedrijf, is het onwaarschijnlijk, dat de gemeente zelf in de toekomst nog belangrijke winsten zal kunnen genieten. De toekomstige winst is immers reeds gekapitaliseerd aan den concessionaris uitgekeerd en de gemeente mag hopen, dat zij van de overnamesom, waarvoor zij zal moeten leenen, tenminste de rente uit de exploitatie vergoed krijgt.

Dit is uiteraard een ernstig bezwaar. Het is echter niet aan het concessiestelsel als zoodanig verbonden en principieel acht ik een concessievoorwaarde, waarbij de winst tot een factor van de overnamesom gemaakt wordt, zelfs geheel onjuist1). Indien een concessie tot uitoefening van een bedrijf voor een bepaalden tijd is verleend, heeft de concessionaris recht op de daarmede te behalen winst (of op een gedeelte hiervan, zie sub 4) voor dien bepaalden tijd. Dat de bezittingen van het bedrijf, indien zij bruikbaar zijn, na afloop van de concessie worden overgenomen tegen haar eigen waarde (aanschaffingswaarde minus afschrijvingen of reproductiewaarde), is billijk en economisch juist. Zouden zij niet vergoed worden, dan zou immers de exploitatie in de concessiejaren belast moeten worden met afschrijvingen, zwaarder dan economisch noodig zouden zijn. Maar daarboven winst vergoeden beteekent, dat de concessionarissen na den feitelijken concessietermijn door blijven gaan vruchten te plukken van het bedrijf zonder dat zij daarvoor te zorgen hebben of risico dragen.

Toch komt een dergelijke bepaling, speciaal bij vrij oude concessies, veel voor. Dit is te verklaren, doordat destijds het risico, verbonden aan het aanvatten van deze nieuwe bedrijven, hoog werd aangeslagen. Het werd niet onwaarschijnlijk geacht, dat de concessionaris vele jaren zou moeten doormaken, waarin hij geen winst zou verkrijgen of zelfs verlies zou lijden, alvorens profijt van het bedrijf te zullen trekken. Hij zou als het ware door zijn moeite een winstgevend bedrijf opbouwen. Hem daarvan

exploitatiewinst is, doch ook doordat de ,,bedrijfswaarde of de ,,intrinsieke waarde der bezittingen moet worden vergoed of doordat betaling van een bedrag boven de boekwaarde der bezittingen wegens ,,goodwill is voorgeschreven.

1) Een voorstander van het concessiestelsel, Leonard Darwin, bestrijdt dit eveneens, Municipal Trade, o. a. blz. 426.

Sluiten