Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTSTAAN VAN HET GEMEENTEBEDRIJF

gecompliceerd zijn. Toch schuilt ook voor onze gemeenten, die bescheidener van omvang zijn, in dit bezwaar eenige waarheid. Ook de bemoeiingen van de Nederlandsche middelgroote gemeenten en zeker die van de groote gemeenten zijn zoovele, dat men voorzichtig zij met daaraan nieuwe toe te voegen. De veelheid van de vraagstukken kan tot oppervlakkigheid in hun behandeling leiden.

Kan, zeker is dit niet en met name is het mogelijk, dat de vragen, die met het gemeentelijk bedrijfsbeheer samenhangen, ruimschoots voldoende aandacht verkrijgen. Vaak trekken deze problemen van praktischen aard vele personen aan om zich voor het bestuur der gemeente beschikbaar te stellen, personen, die door de algemeen-bestuurlijke zijde van het ambt weinig geboeid zouden worden en die thans blijken verdienstelijke leden van den Raad of van het College van B. en W. te zijn.

Hier zal ook moeten worden onderscheiden tusschen groote en minder groote gemeenten. De Raad in de groote gemeenten zal er eerder toe komen om temidden van de vele voorstellen, die hem worden aangeboden, de voorstellen, die op de bedrijven betrekking hebben en die een technische zijde hebben, met weinig of geen debat te laten passeeren. Voor die gemeenten is de (van generaliseenng niet vrij te pleiten) boutade bekend, dat mits een uitgave de ton (en liefst het millioen) overschrijdt, de Raad daaraan geen woorden

pleegt te verspillen.

In de kleinere gemeenten is het anders. Daar verdiept de gemeenteraad zich gaarne in de praktische vragen van het bedrijfsbeheer en genieten deze een aandacht, die vaak voor meer theoretische problemen niet beschikbaar is.

Dit bezwaar zie ik daarom in wezen niet als een, dat tegen gemeentelijk bedrijfsbeheer in het algemeen kan worden aangevoerd. Naar gelang van de grootte der gemeente verschilt het in intensiteit. Wel mag het niet verwaarloosd worden, wanneer men er zich toe zet een goeden organisatievorm voor het bedrijfsbeheer te vinden.

Bovenmatige 2. Gemeentelijk bedrijfsbeheer leidt tot een bovenmatige

gemeente- ^ toeneming van gemeentelijke leeningschuld. De juistheid van lijke leening- (Jeze stelling kan worden erkend, op één punt na: de bovenmatig-

schuld.

Sluiten