Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTSTAAN VAN HET GEMEENTEBEDRIJF

verzekerd. Wanneer een gemeente hiertoe voor haar bedrijfspersoneel in staat is, zonder dat daardoor de exploitatie te zwaar wordt belast of de tarieven te hoog worden gesteld, is geen voldoende grond aan te voeren, waarom zij anders zou moeten handelen.

In dit verband is het van belang te onderzoeken, wanneer een arbeidspolitiek economisch en gerechtvaardigd zou zijn. Drieërlei opvatting is te dien aanzien mogelijk. Het scherpst is die, volgens welke de gemeente zou moeten trachten zich op de arbeidsmarkt tegen den laagst mogelijken prijs van de door haar benoodigde krachten te voorzien.

Meer gematigd is de opvatting, dat de gemeente haar arbeiders zou moeten bezoldigen overeenkomstig het plaatselijke gemiddelde loonpeil.

Het verband met de arbeidsmarkt wordt in beginsel geheel losgelaten, wanneer uitsluitend wordt gelet op den toestand van het bedrijf: laten de uitkomsten van het bedrijf een bepaalde bezoldiging toe, dan wordt zij bij deze opvatting economisch gewettigd geacht.

Hier te lande is thans de tweede opvatting overheerschend,

doordat de Regeering bij haar toetsen van de loonregeling krachtens de Ambtenarenwet 1929 deze wil zien gelijk gesteld met het plaatselijke gemiddelde loonpeil. Daaruit blijkt, dat hier te lande en althans in het heden door het hanteeren van de in de Ambtenarenwet 1929 gegeven toezichtsbevoegdheid het gevaar van een al te liberale loonpolitiek voor de arbeiders der gemeentebedrijven in belangrijke mate is bezworen.

Ad 4. Het ontbreken van denzelfden prikkel tot zuinigheid Prikkel tot en oplettendheid als bij particulier beheer zou leiden tot een minder economische uitoefening van den dienst, tot schade in het bij- breken, zonder van de werkende klassen.

Principieel beteekent de staart van dit bezwaar, die kennelijk propagandistisch bedoeld is, niet veel. Ook zonder dit toevoegsel is het bezwaar ernstig genoeg. Op zich zelf beschouwd lijkt deze appendix nog bovendien onjuist. Indien wij eens aannemen, dat het bezwaar opgaat, dat dus de dienst bij publiek beheer minder

Sluiten